FoU organisering ved Høgskolen i Gjøvik:

Leiargruppas ansvar:

  • Foreslå høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU og følgje opp styrevedtak
  • Avgjere i saker som angår strategiske prioriteringar (til dømes søknadar til UFD, og NFR, prioritering av midlar til paraplyprosjekt og dr.stip. stillingar osb.)
  • Vedta retningsliner for oppfølging og rapportering av FoU-prosjekt, stipendiatar, stimuleringstiltak osb.
  • Oppnemne personar til å delta i strategiske utval/ grupper som jobbar med FoU-spørsmål innan IU, UNISKA m.m.

Dekanens ansvar

  • Fastsette FoU-strategi og handlingsplan på avdelingsnivå, og sette i verk denne innanfor Høgskolens samla plan og avdelingas rammer.
  • Rapportere avdelinga sin FoU-innsats (jmfr. Høgskolens årshjul)
  • Følgje opp stipendiatar i forhold til vedtekne retningsliner
  • Halde seg orientert i forhold til aktuelle forskingsprogram og få fram gode søknadar