FoU organisering ved Høgskolen i Gjøvik:

Leiargruppas ansvar:

 • Foreslå høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU og følgje opp styrevedtak
 • Avgjere i saker som angår strategiske prioriteringar (til dømes søknadar til UFD, og NFR, prioritering av midlar til paraplyprosjekt og dr.stip. stillingar osb.)
 • Vedta retningsliner for oppfølging og rapportering av FoU-prosjekt, stipendiatar, stimuleringstiltak osb.
 • Oppnemne personar til å delta i det sentrale FoU-utvalet og til strategiske utval/ grupper som jobbar med FoU-spørsmål innan IU, UNISKA m.m.

Det Sentrale FoU-rådet – samansetting:

 • Inntil 5 fagpersonar med erfaring frå forsking og forskingsleiing/forskingspolitikk, helst med førstekompetanse
 • 1 doktorstipendiat
 • Rektor møter som observatør
 • FoU-sekretæren er rådets sekretær og førebur saker
 • Rådet konstituerer seg sjølv, med ein leiar som er ein av dei fem fagpersonane

Mandat

 • Det sentrale FoU-rådet skal vere HiGs ekspertorgan når det gjeld FoU og skal gi leiinga og dekanar råd på alle områder når det gjeld FoU og stipendiatprogram på HiG
 • Vere leiingas ressursutval i forhold til høgskolens strategiske plan og handlingsplan for FoU
 • Gi ein årleg vurdering av FoU-innsatsen innan utgangen av januar
 • Vere høgskolens etikkråd

Oppgåver for FoU-sekretær

 • Sekretær og saksførebuar for leiargruppa og FoU-rådet
 • Plan og rapporteringsarbeid i forhold til FoU (budsjettdokumentet for HiG og UFD)
 • Vedlikehalde rutinar for og følgje opp rapportering om HiGs doktorstipendiatar, paraplyprosjekt osb.
 • Innstille tildelingar av sentrale midlar til paraplyprosjekt og andre strategiske prioriteringar (til dømes søknadar til UFD, NFR, prioritering av dr.stip. stillingar osb.) til leiargruppa
 • Halde seg orientert i forhold til aktuelle forskingsprogram, inkludert rutinar for søknadsskriving og rapportering
 • Sekretær for arrangementskomiteen for forskingsdagane (innkalling, møteførebuing osb.)
 • Følgje opp at avtalt rapportering skjer til NFR
 • Ansvar for å arrangere Vitenforum

Dekanens ansvar

 • Fastsette FoU-strategi og handlingsplan på avdelingsnivå, og sette i verk denne innanfor Høgskolens samla plan og avdelingas rammer.
 • Rapportere avdelinga sin FoU-innsats (jmfr. Høgskolens årshjul)
 • Følgje opp stipendiatar i forhold til vedtekne retningsliner
 • Halde seg orientert i forhold til aktuelle forskingsprogram og få fram gode søknadar