Bygg smart!

BuildingSMART, også kalt bygningsinformasjons- modellering (BIM), er et stadig viktigere begrep innen byggebransjen. Nå har flere fagmiljøer ved HiG blitt involvert i et prosjekt som skal bidra til at byggebransjen blir enda mer samkjørt.

BuildingSMART er den nye elektroniske måten å samhandle på. Hovedmålet er å legge til rette for samordning av elektronisk informasjon mellom alle ledd i verdikjeden – fra utbyggingsideer og ut levetiden. En slik samordning gir en mye mer effektiv bygge- og driftsprosess. Bransjen står her overfor et paradigmeskifte som medfører et helt nytt prosjekt- og ledelsestenkesett for alle involverte parter. Modelleringen skal skape rammer for utveksling av data mellom ulike aktører med sine dataprogrammer innenfor bygg- og anleggsbransjen, og ideelt sett, gjøre det mulig for ulike programmer å benytte felles data som er lagret bare ett sted.

Ved HiG er fagmiljøene innen geomatikk, bygg og teknologidesign og ledelse foreløpig involvert. Seksjonsleder ved Geomatikk, Bjørn A. Godager, er prosjektleder for utviklingen ved HiG, og han forteller om flere aktiviteter som pågår parallelt. - Vi har allerede gjort en del studentprosjekter med eksterne oppdragsgivere og har flere på gang. HiG har hatt møte med Statsbygg og er enig om et utviklingssamarbeid knyttet til modellering av Statsbyggs eksisterende bygningsmasse ved høgskolen. Statsbygg finner skolens kompetanse og ideer svært interessant innen geomatikk, GIS, bygg, teknisk design og ledelse, elektro, energi og data. Det er også absolutt muligheter for å utvide samarbeidet ytterligere etter hvert, ikke minst grunnet skolens satsing på informasjonssikkerhet og universell utforming.

HiG har fått tilgang til det som finnes av eldre informasjon om skolens bygg og vil berike det, slik at denne både skal kunne brukes av Statsbyggs egne ansatte ved skolen og til intern planlegging av skolens egne behov. Sagt på en annen måte snakker vi her om et unikt tverrfaglig og spennende prosjekt hvor ulike miljøer og studenter må samarbeide.

Norsk byggnæring og programvareindustri er tidlig ute med å implementere internasjonale standarder for samhandling innen bransjens prosesser, og dermed åpner dette store muligheter, også for høgskolen. – Det er et skrikende kompetansebehov, og vi arbeider nå konkret med planer for et eget utdanningstilbud innen intelligent modellering av bygningsinformasjon, forhåpentligvis allerede fra høsten av, understreker Godager.

Aktuelle lenker med mer informasjon:
BIM ved Høgskolen i Gjøvik
http://www.statsbygg.no/en/FoUprosjekter/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/
http://www.buildingsmart.no