Styrets klagenemnd

Styrets klagenemnd vart oppretta i styremøte 2. mai 1996. Den skal avgjere saker på vegne av styret.

Klagenemnda har fem medlemmer med følgjande samansetting:

  • Ekstern jurist med dommerkompetanse, med personleg varamedlem med tilsvarande kompetanse.
  • To studentar med personlig varamedlem
  • To representantar for dei fagleg tilsette med personlige varamedlemmer.

Funksjonstida for studentrepresentantane er eitt år. Dei andre er vald for tre år. Styret ber høgskoledirektør sørgje for oppnemning av medlemmer. Høgskoledirektør sørgjer for sekretariatsfunksjonen i utvalet.

Klagenemnda skal behandle klagar over einskilde vedtak og, etter styrets avgjerd, andre klagesaker for studentane, jmf. § 5-1 i Universitets- og høgskolelova av 2005.