Studienemnda

Mandat:

 • Utarbeide godkjenningskriterium, prosedyrar og malar for studium ved HiG
 • Godkjenne nye studie- og fagplanar med tilhøyrande fagomtalar, inkludert master- og PhD-studium
 • Godkjenne revisjon og endring av eksisterande studie- og fagplanar med tilhøyrande fagomtalar, inkludert master- og PhD-studium
 • Godkjenn einskilde fag og emne som ikkje inngår i etablerte studium
 • Fastsette retningsliner for eksamen og bruk av ekstern sensor
 • Velje ut og gjennomføre syklisk kvalitetsvurdering av studium ved HiG etter kriteria i NOKUTs forskrift og tilhøyrande retningsliner
 • Gje årleg kvalitetsrapport til styret etter gjeldane mal for slike

Samansetting

Prorektor og leiar av studienemnda

 • Gro Dæhlin

4 faglig tilsette

 • Slobodan Petrovic, avdeling for informatikk og medieteknikk
 • Hilde Bakke, avdeling for informatikk og medieteknikk
 • Fred Johansen, avdeling for teknologi, økonomi og leiing
 • Tonette Røstelien, avdeling for helse, omsorg og sjukepleie

2 studentar utpeika av studentparlamentet

 • Inger Kristine Liodden
 • Anders Bodung

1 teknisk/administrativt tilsatt

 • Rigmor Øvstetun

Studie- og forskingsdirektør har møte- og talerett

 • Gunn Rognstad

Sekretariat: 2 sakshandsamarar frå studie- og forskingsseksjonen

 • Gro Jeppestøl Vatne
 • Nils Rui