norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG1051 - Bygnings- og materiallære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst
Faget skal integrere, som en enhet, både innføring i konstruksjonsteknikker og materialer som inngår.
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Etter endt kurs skal studenten kunne:
- Forstå betydningen av og kunne forklare minst 400 faguttrykk fra byggebransjen.
- Beskrive typiske konstruksjonsløsninger i boliger og forklare hvorfor disse løsninger er valgt.
- Beskrive typiske belastninger og belastningsvirkninger i bygningskonstruksjoner
- Beskrive prinsippene bak "varmeledning" i materialer, "varmemotstand" og "varmegjennomgang" i konstruksjoner og hvilke faktorer som påvirker disse - og forklare formlene som inngår.
- Forklare de viktigste årsakene til fuktproblemer i bygg, kjenne og forstå Mollierdiagrammet og ha kjennskap til begrepene "absolutt fuktighet", "relativ fuktighet" og "damptrykk". Videre kunne forklare hvilke forholdsregler som tas for å unngå fuktproblemer i bygg.
- Utrede de viktigste prinsippene ved lyd og lydtransmisjon i bygninger, kunne definere decibel-begrepet og kunne beskrive typiske konstruksjonsløsninger for lydisolasjon.
- Forstå og utvikle manuelle tegninger av enkle legemer i typiske projeksjonsplan, rotere og dreie legemer i horisaontal- og vertikalplan, lage prosjeksjoner av snitt samt tegne disse ut i "sann" størrelse. Videre tilvirke tegninger i perspektiv.
- Bruke DAK-systemet AutoCAD til å utvikle byggetekniske tegninger digitalt basert på gjeldende tegnestandarder for bygg.
- Forstå egenskapene hos de viktigste byggematerialer stål, tre, betong og aluminium slik de brukes i bygningskonstruksjoner. Studentene skal vite hvor i konstruksjoner de oftest benyttes og hvorfor.

Emnets temaer

Bygningslære: Byggteknisk terminolog, konstruksjonseksempler, prinsipper om belastninger og belastningsvirkninger i konstruksjoner (inkludert geotekniske utfordringer, setninger og fundamentering), introduksjon til bygningsfysikk innen varme, fuktighet og lyd. Fagtegning: Projeksjonstegning og DAK.
Materiallære - Metaller: metallenes krystallinkse natur, legeringer, størkning, jern- og karbonlegeringer, varmebehandling av stål, fasthetsegenskaper.
Materiallære - betong: Tilslag, fasthetsegenskaper, fasthetsklasser, vann/cement-forhold, proporsjonering og blanding, konsistens, herdeforhold, trykkprøving.
Materiallære - Tre: Trematerialenes oppbygning, egenskaper i forhold til bruk i bygningskonstruksjoner, råteproblematikk.
Materiallære - Aluminium: Innføring i egenskaper og bruk av aluminium i konstruksjoner.

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, labøvelser, nettstøttet læring, oppgaveløsning, veiledning
Gruppearbeider vil bli etablert med utgangspunkt i besøk på byggeplasser der konstruksjonsprinsipper og materialer sees i sammenheng.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Flervalgstest(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Muntlig framføring er en del av gruppearbeidet og evaluering av prosjekt. Se supplerende opplysninger
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravEkskursjon(er)
Laboratoriearbeid
Rapport(er)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Hilding Sponberg
Læremidler

Bøker:

  • Innføring i konstruksjons- og projeksjonstegning, K.M.Viestad

Annet:

  • Kompendium og PowerPoint presentasjon på nett, Hilding Sponberg
Erstatter
  • BYG1021 - Bygningslære 1 og fagtegning
  • BYG1031 - Materiallære
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Følgende arbeider skal leveres inn:

1. En individuell prosjeksjonstegneoppgave
2. En gruppeoppgave i DAK
3. En gruppeoppgave in bygnings- og materiallære der konstruksjon og materialer behandles integrert. Prosjktoppgave tar utgangspunkt i besøk på byggeplass.