norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG1061 - Mekanikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetHøst og vår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har tilegnet seg forståelse for og evne til å regne på de mest elementære problemer innen statikk og fasthetslære. Vurderingskriterier: Studenten gjør rede for grunnleggende prinsipper og sammenhenger i faget, forstår når metoder kan brukes/ikke kan brukes, viser evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver.

Emnets temaer

1) Statikk: Grunnbegreper, sammenløpende krefter, plane kraftsystemer, sammensatte konstruksjoner, tyngdepunkt, skjærkraft og bøyemoment, m.m.
2) Fasthetslære: Spenningsanalyse, tøyningsanalyse, elastisitet, spenning i bjelker, deformasjon av bjelker, knekking, m.m.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, veiledning
VurderingsformerOppgaveløsning (teller 51%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 49%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Avsluttende skriftlig eksamen må bestås for å bestå emnet som helhet. Oppgaveløsning vil si 3 skriftlige tester, hver av 105 minutters varighet. Testene teller 17 % hver. Gyldig fravær fra en av testene medfører at de to andre teller 25,5 % hver. Gyldig fravær fra 2 eller 3 tester medfører at studenten må gjennomføre 1 eller 2 muntlige tester slik at han/hun totalt gjennomfører 2 tester.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
John Haugan: "Formler og tabeller". Dette er tillatte hjelpemidler både for testene og for avsluttende eksamen.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (65% må være godkjent av fagassistent)
Øvingsoppgavene er av to typer: 1) Individuelle 2) Gruppearbeid. Både blant de individuelle øvingsoppgavene og blant gruppearbeidene kreves 50% godkjente. Det er altså ikke nok å få godkjent 65% totalt. Disse prosentsatsene angir prosentandel av de øvingene studenten ikke blir forhindret fra å gjennomføre, p.g.a. f.eks. sykdom. Det er ikke nødvendig å bestå noen av testenene for å få adgang til avsluttende eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlighøgskolelektor Leif Erik Storm
Læremidler

Bøker:

  • Mekanikk for ingeniører. Statikk og fasthetslære, Øystein Vollen, NKI Forlaget, utgave 1999

Annet:

  • Diverse notater (i hovedsak tilgjengelig elektronisk), Leif Erik Storm
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Alt som leveres inn skal være selvstendig utført arbeid.
Oppgavetekster for tester og eksamen kvalitetssikres av oppnevnt sensor.
All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.