norsk english

Emnebeskrivelse for BYG1081 - Grunnleggende VAR-teknikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Generelt mål:
Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder og beskrive hovedkomponentene i et vannforsyningssystem
- Definere spillvann og overvann, beskrive hovedkomponentene i et avløpssystem, foreta elementær dimensjonering av transportsystem og rensing
- Beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
- Beskrive hovedkomponentene i et renovasjonssystem, beskrive alternative behandlings- og disponeringsmetoder for avfall
- Finne fram i og bruke eksisterende lovverk innenfor fagområdet

Aim

General aim:
The students get an overview of the field, making them able to keep a professional communication on the topics and to make simple assessments.

Upon fulfilling the course, the student:
- Can make a rectified choice between available drinking water sources and describe the main components in a drinking water supply system
- Can define waste water and storm water run-off, can describe the main components in a waste water system, and make basic calculations on sizes of a transport- and handling system
- Can describe known methods for handling and disposing of sludge
- Can describe the main components of a solid waste management system, and  can describe alternative strategies for the treatment and disposal of solid waste
- Knows how to find and understand the regulations and laws within the field

Emnets temaer

- Vannforsyning: Valg av drikkevannskilde, aktuelle renseteknologier for drikkevann, transport av drikkevann til forbruker
- Avløpshåndtering: Definisjoner av ulike typer avløp, oppsamlingssystemer for kommunalt avløpsvann, rensing av kommunalt avløpsvann (mekanisk, kjemisk, biologisk rensing), resipientforhold, slamproduksjon, slambehandling og slamdisponering
- Renovasjon: Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall
- Aktuelle lover og forskrifter (nasjonale og internasjonale - Forurensningsloven, Drikkevannsforskriften, etc.)

Content

- Water supply: Drinking water sources, treatment technologies, distribution systems
- Water water: Different types of waste water, sources, collection systems, treatment of municipal wastewater (mechanical, chemical, biological), resipients, sludge (production, treatment and disposal)
- Solid waste: Collection, treatment, disposal
- Laws and regulations within the field (national and international)

Pedagogiske metoderEkskursjoner, gruppearbeid, labøvelser, nettbasert læring, prosjektarbeid, refleksjon, veiledning
Study MethodsExcurcions, Group Works, Laboratory Work, E-learning, Project Works, Reflection, Tutoring
VurderingsformerHjemmeeksamen, 48 timer
taes over Internett.
AssessmentHome Exam, 48 hours
.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor retter alle besvarelser
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Kildereferanser må alltid oppgis
Obligatoriske arbeidskravEkskursjon(er)
Laboratoriearbeid
Prosjektoppgave(r)
Course RequirementsExcursion(s)
Laboratory Exercises
Project(s)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Sigrun J. Jahren
Læremidler

Annet:

  • Material utlagt i Classfronter, Referanser til faglige kilder oppgis undervegs
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger