norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG1081 - Grunnleggende VAR-teknikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Generelt mål:
Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- Gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder og beskrive hovedkomponentene i et vannforsyningssystem
- Definere spillvann og overvann, beskrive hovedkomponentene i et avløpssystem, foreta elementær dimensjonering av transportsystem og rensing
- Beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
- Beskrive hovedkomponentene i et renovasjonssystem, beskrive alternative behandlings- og disponeringsmetoder for avfall
- Finne fram i og bruke eksisterende lovverk innenfor fagområdet

Emnets temaer

- Vannforsyning: Valg av drikkevannskilde, aktuelle renseteknologier for drikkevann, transport av drikkevann til forbruker
- Avløpshåndtering: Definisjoner av ulike typer avløp, oppsamlingssystemer for kommunalt avløpsvann, rensing av kommunalt avløpsvann (mekanisk, kjemisk, biologisk rensing), resipientforhold, slamproduksjon, slambehandling og slamdisponering
- Renovasjon: Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall
- Aktuelle lover og forskrifter (nasjonale og internasjonale - Forurensningsloven, Drikkevannsforskriften, etc.)

Pedagogiske metoderEkskursjoner, gruppearbeid, labøvelser, nettbasert læring, prosjektarbeid, refleksjon, veiledning
VurderingsformerHjemmeeksamen, 48 timer
taes over Internett.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern sensor retter alle besvarelser
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Kildereferanser må alltid oppgis
Obligatoriske arbeidskravEkskursjon(er)
Laboratoriearbeid
Prosjektoppgave(r)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligFørsteamanuensis Sigrun J. Jahren
Læremidler

Annet:

  • Material utlagt i Classfronter, Referanser til faglige kilder oppgis undervegs
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger