norsk english

Emnebeskrivelse for BYG1091 - Byggeskikk, estetikk og stedsforming (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetHøst, vår
DurationAutumn, Spring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Hovedmålet med emnet er at studenten skal beherske et begrepsapparat som kan brukes for å uttrykke faglige holdninger og gi en forståelse av vesentlige hensyn omkring byggeskikk. Studenten skal være i stand til å vurdere et steds karakter, beskrive kvaliteter som finnes der og slik utvikle egne faglige oppfatninger av hvordan en byggesak kan komme til å virke i en helhet.
Studenten skal være i stand til å
-beskrive karakteristiske trekk ved et sted som bidrar til å gi det identitet
-forstå betydningen av en stedsanalyse og forklare dens bruk
-oppfatte romlige og formale sammenhenger som er viktige for å skape helhet i våre bygde omgivelser
beskrive bebyggelsesstruktur og romdannelser på et sted
-benytte lovverket som rettesnor for å sikre bedre kvalitet i omgivelsene

Aim

Main objective:
The students learn notion necessary to express professional view and communicate insight concerning respect for building tradition in planning and building.
The students:
-Express their impression of an locality
-Describe its qualities and dominating elements contributing to its identity
-Generate professional view of possible impact of new building
-Express understanding of assessment of locality and explain its   use
-Perceive and take in connection of elements of room and form,     important to entirety of developed areas
-Describe structure of built areas and formation related to space
-Use law as guide to improve quality of room and form in locality

Emnets temaer

1. Regioner, landskap og klima
2. Stedsanalyse
3. Stedets struktur
4. Stedets gater og plasser
5. Huset
6. Huset og omgivelsene
7. Økologi og bærekraft
8. Kommunens ansvar

Content

1. Regions, landscape and climate
2. Assessment of locality
3. structure of locality
4. Streets and open space
5. The building
6. the building and its surroundings
7. Ecology and sustainability
8.Municipal liability of law

Pedagogiske metoderGruppearbeid, nettbasert læring, obligatoriske oppgaver, samling(er) / seminar(er), veiledning
Individuell arbeidsbok og gruppeoppgaver
Study MethodsGroup Works, E-learning, Mandatory Assignments, Meeting(s) / Seminar(s), Tutoring
Individual work
Vurderingsformer8 gruppeoppgaver og en individuell arbeidsbok gir etter en helhetsvurdering en samlet karakter.
Assessment8 groupwork and individual work will together justify a mark
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

For studenter med stryk skal forbedring av individuell arbeidsbok skje innen gitt frist etter eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Alle referanser oppgis
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligSeniorkonsulent Astrid Stadheim
Læremidler

Bøker:

  • Mitt hus er din utsikt, Schmidt, L og Wilhjelm, H;, Statens Byggeskikkutvalg, utgave 1999 (ISBN: 82-994757-0-8)
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger