norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2041 - Statikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene har:
-  forståelse for grunnleggende statiske beregningsmetoder
- oppøvd kreative evner slik at de blir i stand til å bruke disse metodene til å løse nye problemstillinger

Vurderingskriterier:
Studentene :
- gjør rede for grunnleggende prinsipper i faget
- forstår når metoder kan brukes/ikke kan brukes
- viser evne til å bruke forståelsen til å løse konkrete oppgaver

Emnets temaer

- Skjærkraft, bøyemoment og aksialkraft
- Skjærspenninger
- Deformasjoner: Krumningsflatemetoden
- Deformasjoner: Differensialsammenheng mellom nedbøyning og bøyemoment
- Statisk ubestemte konstruksjoner

Pedagogiske metoderForelesninger, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, veiledning
VurderingsformerOppgaveløsning (teller 51%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 49%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Avsluttende skriftlig eksamen må bestås for å bestå emnet som helhet. Oppgaveløsning vil si 2 skriftlige tester, hver av 105 minutters varighet. Test nr. 1 teller 25 % og test nr.2 teller 26 %
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Godkjent kalkulator vil være det eneste som er tillatt også ved de to skriftlige testene.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (65% må være godkjent av faglærer)
Prosentsatsen for øvingsoppgavene angir prosentandel av de øvingene studenten ikke blir forhindret fra å gjennomføre, p.g.a. f.eks. sykdom. Det er ikke nødvendig å bestå noen av testene for å få adgang til avsluttende eksamen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlighøgskolelektor Leif Erik Storm
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Forelesninger og tavlenotater
  • Diverse notater (i hovedsak tilgjengelig elektronisk), Leif Erik Storm
Erstatter
  • BYG1001 - Bygningslære 2
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Alt som leveres inn skal være individuelt og selvstendig utført arbeid.
Oppgavetekster for tester og eksamen kvalitetssikres av oppnevnt sensor.
All viktig informasjon legges ut i ClassFronter. Studentene må regne med å gå glipp av viktige beskjeder hvis de ikke leser ClassFronter minst hver 3. dag.