norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for BYG2091 - Bygningsfysikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
Samspiller med "Energi og miljø"
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • BYG1051 - Bygnings- og materiallære
Mål

Etter endt kurs skal studentene kunne:
- Beregne varmetapet gjennom en konstruksjonsdel, U-verdien, etter de prinsipper som er standard for slike beregninger
- Utføre enkle beregninger på varmetapet fra rom og nødvending varmeeffekt for å erstatte dette varmetapet under gitte temperaturforhold.
- Utføre beregninger for vurdering av risiko for fuktskader ved transport av damp gjennom vegg.
- Forstå og forklare hva lyd er, rent fysisk, og gjøre rede for de ulike typer lyd og støy i bygninger og hvordan man beskytter seg mot støy gjennom ulike konstruksjonsprinsipper.
- Kjenne de viktigste brannforskrifter og tekniske løsninger for beskyttelse av bygningskonstruksjoner mot brannskade.

Emnets temaer

Temperatur, nedbør, vind, solstråling, innemiljø, varmetransport gjennom materialer og bygningselementer, bergeninger av varmetap (U-verdi), forskriftenes krav, fuktproblematikk, damp og kondens,
lyd og hørsel, lydtekniske begreper, byggeforskriftenes krav, støy, praktiske målinger, brannforløp, brannklasser, brannsikringstiltak, lover og forskrifter.

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, veiledning
Gjennom prosjketarbeidene skal studentene, på egen hånd, videreutvikle sin kompetanse gjennom litteraturstudier, informasjonsinnhenting på Internett osv.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Flervalgstest(er) (teller 50%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Innhold, form, originalitet og fremføring legges til grunn for evalueringen av prosjekter. prosjektene må være godkjent for å ta flervalgstesten. Prosjektet skal også framlegges muntlig.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Hilding Sponberg
Læremidler

Bøker:

  • Håndbok 45 - TREHUS, Norges byggforskningsinstitutt, Norges byggforskningsinstitutt, utgave 1997 (ISBN: 82-536-0589-7)

Annet:

  • Kompendium og PowerPoint presentasjon på nett, Hilding Sponberg
Erstatter
  • BYG1011 - Bygningslære
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Bygningsfysikken samspiller med faget "Energi og miljø" som går parallellt i vårsemesteret. Det vil bli eksursjon til Norges byggforskningsinstitutt i Oslo for å se på forskning og praktiske forsøk og undersøkelser innen bygningsfysiske fenomener.