norsk english

Emnebeskrivelse for BYG2111 - Stikking, grunnleggende (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Mål

Studenten har:
- Kunnskaper: Grunnleggende innsikt om stikningsutstyr og sentrale stikningsoppgaver på bygg og anlegg, samt forståelse for dataflyt mellom konsulent og utførende part.
- Holdninger: Bevisstgjørelse av en stikningsingeniørs rolle og oppførsel i byggeprosjekter.
- Ferdigheter: Enklere manuelle beregninger, moderne og rasjonell utstikking vha. elektronisk målebok.

Aim

To provide students with an overview of modern surveying equipment and practice for setting out buildings and construction works. Students will understand the surveyor’s function in construction projects, and the interactions and data flows between contractors and consulting engineers.

Emnets temaer

- Stikningsoppgaver på bygg og anlegg,
- Etablering av stiknings-grunnlag,
- Dokumentasjon av utført arbeid (as built),
- Bruk av elektronisk målebok med tilhørende programvare,
- Overføring av data mellom målebok og pc,
- Bruk av landmålingsprogram på pc,
- Linjeberegning,
- Tegningsforståelse,
- Bruk av lasere,
- Digitale terrengmodeller,
- Masseberegning,
- Prosjektering,
- Administrasjonsrutiner på bygg og anlegg,
- Utferd til bygg og anlegg,
- Maskinstyring.

Content

- Building and construction setting out;
- Establishing a basis for future setting out tasks;
- As built documentation;
- Measurement using total stations and electronic field data terminals;
- Use of different types of lasers;
- Data transfer between field data terminals and PCs;
- Use of PC software;
- Road formation design and setting out;
- Data capture for and use of DTMs;
- Volume computations;
- Machine guidance

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, prosjektarbeid
Study MethodsExcurcions, Lectures, Project Works
VurderingsformerMappe-evaluering (teller 90%, evalueres av faglærer)
Medstudentevaluering (teller 10%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
Faglærer og student velger ut hvilke 2 arbeider hver som skal telle til endelig evaluering
AssessmentPortfolio Assessment (counts 90%, evaluated by lecturer)
Evaluation by other student(s) (counts 10%, evaluated by lecturer)
Each part must be individually approved of.
Teacher and student choose 2 portefoilos each for the final evaluation
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravAlle delkrav i mappene må utføres. 4 av 6 mapper evalueres til slutt.
Course RequirementsAll portefolios must be completed.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Bjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Utstikking på bygg og anlegg, B.Godager / K.Reed
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
  • Geodatanormen
  • Brukermanual for Vesla/Geonor-Land og Gemini
  • Diverse notater, B.Godager / V.Øfstaas
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • XS240B - STIKKING I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger