norsk english

Emnebeskrivelse for BYG2121 - Husbyggingsteknikk (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Emnet omhandler generelle bygningsmessige løsninger hvor det legges vekt på å ivareta de grunnleggende bygningsfysiske forhold. Samtidig vektlegges energi- og miljøspørsmål, og emnet tar sikte på å vise sammenhengen mellom gode bygningsfysiske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen.

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

• beskrive vanlige tekniske løsninger for nye bygg samt identifisere eventuelle svakheter i eksisterende løsninger
• identifisere og stille krav til miljømål i byggesaker
• begrunne, presentere og diskutere egne faglige valg, meninger og holdninger

Aim

Knowlegde about basic Buliding Constructions and energy and environmental issues considering Building Constructions and Planning.

Emnets temaer

• Grunnleggende bygningsfysiske forhold
• Energi- og miljødokumentasjon for bygg
• Miljøriktig planlegging og prosjektering

Content

• Basic Building Physics
• Documentation of Energy and Enviromental issues
• Enviromental planning and Construction

Pedagogiske metoderCasebasert undervisning med forelesninger og individuelle arbeider og gruppearbeid
Study MethodsProblembased learning
VurderingsformerStudenten vurderes på grunnlag av to prosjektrapporter og en individuell utspørring. Prosjektene skal gjennomføres som gruppearbeider. For det ene prosjektet er de faglige rammer og målsetninger gitt, mens det andre prosjektet gir rom for at studentene selv velger hvilken faglig fordypning de ønsker å konsentrere seg om. Begge prosjektene skal presenteres muntlig for de øvrige studentene. Emnet avsluttes med en individuell høring. Endelig karakter settes på bakgrunn av en samlet vurdering av disse arbeidene.
AssessmentIndividual works Project, group
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelser. Det benyttes ekstern sensor på muntlig høring.
Gjennomføring av kontinuasjon

Tidligst 3 måneder etter ordinær muntlig utspørring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravMedstudentevaluering av 1 oppgave, krav ”Godkjent”. Refleksjonsnotat, krav ”Godkjent”.
Course Requirements2 individual works
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Fred Johansen
Læremidler

Bøker:

  • Bygningsfysikk, Knut Jonas Espedal, Byggenæringens Forlag, utgave 2 (ISBN: ISBN 82-8021-020-2)

Annet:

  • Byggforsk database, Byggforsk
Erstatter
  • BYG2081 - Energi og miljø
  • BYG2091 - Bygningsfysikk
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger