norsk english

Emnebeskrivelse for BYG3022 - Bygningsmessig brannvern (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • BYG1021 - Bygningslære 1 og fagtegning
  • BYG1031 - Materiallære
Mål

Studentene dokumenterer:
kunnskaper og holdninger innenfor de problemstillinger, som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende møter i tilknytning til bygningsmessig brannvern
Studentene gjør rede for:
- de samfunnsmessige sider av brann som problem
- prinsippene for prosjektering av brannvarslingsanlegg, stasjonære slukkeanlegg og røykventilasjon
- lovverket som hjemler brannvesenets arbeid
Studentene anvender:
- preaksepterte modeller til ordinær brannteknisk prosjektering og planlegging av bygg

Aim

After completion of the course, the students will:
- have knowledge of the social aspects of fire as a problem
- be able to apply preaccepted models for ordinary fire-technical projecting and planning of constructions
- know the principles of projecting fire detecting systems, stationary fire extinguisher and smoke ventilation
- be familiar with the legal framework

Emnets temaer

Faget er bygd opp av flere temaer. Hvert tema er beskrevet med sine læringsmål og krav til innlevering av delprosjekt og startes med en samling. Men den vesentlige delen av læringen skjer gjennom at fagstoffet bearbeides i prosjektgrupper. I dette arbeidet forventes en utstrakt bruk av Internet som informasjonskilde. Læringsløpet administreres gjennom læringsportalen ClassFronter.

Content

Fire Defence Planning, Fire Dynamics, Fire Prevention Organization and Management

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Project Works, Tutoring
VurderingsformerFlervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)
Hver av delene må bestås separat.
Kun samlet karakter basert på helhetsvurdering
AssessmentMultiple Choice Test(s)
Evaluation of Project(s)
Each part must be individually approved of.
Grade based on total evaluation of all mandatory works
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Det kan kun klages på samlet karakter
Gjennomføring av kontinuasjon

Arbeider som ikke beståes må gjennomføres på nytt.
Ordinær kontinuasjon på eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Eystein Kvam
Læremidler

Bøker:

  • Brannsikkerhet, Sigurd Hoelsbrekken

Annet:

  • Norske Standarder
  • Internettbasert læringsstoff
Erstatter
  • XV160B - BYGNINGSMESSIG BRANNVERN
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger