norsk english

Emnebeskrivelse for BYG3081 - Byggesaksprosessen (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetHøst
Ett semester
DurationAutumn
One semester
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Emnet er en innføring i hovedprinsippene i det rettsgrunnlaget som gjelder for gjennomføring av plan- og byggesaker samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i den.

Overordned skal emnet bidra til en bedre forståelse for hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker.

Dette innebærer at studentene kan:

• Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten
• Beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
• Identifisere regler for byggesaksbehandling
• Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav
• Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike typer tiltak
• Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
• Identifisere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
• Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess
• Forklare bakgrunnen for myndighetenes HMS-krav til byggebransjen
• Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket

Aim

The students will have adequate knowledge of main principles in juridical issues concerning the building process.

Emnets temaer

• forvaltningsretten
• privatrettslig forhold
• anbud og kontrakt
• byggeprosessen og HMS

Content

• Laws related to the building process
• The building process
• Contracts

Pedagogiske metoderCasebasert undervisning med forelesninger og individuelt og gruppearbeid
Study MethodsProblembased learning
VurderingsformerEmnet har mappevurdering (porteføljevurdering) som vurderingsform. Det er ingen avsluttende eksamen, men vurdering baserer seg på innfridde porteføljekrav. Fra arbeidsmappa skal det velges ut tre arbeider som skal overføres visningsmappa. Studenten velger selv to av disse arbeidene, mens faglærer velger det siste. Studenten skal avslutningsvis gjennomføre en muntlig høring. Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av alle arbeider i visningsmappa samt muntlig høring.
AssessmentPortefolio. Individual works Project, group
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor retter utvalg av besvarelser. Det benyttes ekstern sensor på muntlig høring.
Gjennomføring av kontinuasjon

Tidligst 3 måneder etter ordinær muntlig utspørring

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravArbeidsmappa skal inneholde følgende arbeider: • 4 gruppebaserte oppgaver. • Individuell medstudentevaluering av 1 gruppeoppgave. • Refleksjonsnotat
Course Requirements4 projects, group - 2 individual works
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Fred Johansen
Læremidler

Annet:

  • Norske Standarder
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2004
Supplerende opplysninger

5 studiepoeng er vurdert til samfunnsfag innen emnet ”jus”