norsk english

Emnebeskrivelse for ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • ELE2031 - Digitalteknikk I
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
Mål

Studenten skal få grunnleggende kunnskap om operasjonen til og programmering av 16- og 32-bits mikrosystemer på grunnlag av Intel’s prosessorer, og forståelse for sammenhengen mellom software og hardware og lavnivå og høynivå programmering.

Aim

The students will learn basic knowledge about the operation and programming of 16 and 32 bits micro processor systems based on Intel’s processors, and an understanding of the links between software and hardware and low level and high level of programming.

Emnets temaer

Software:
- CPU’ens programmeringsmodell
- arbeidsgangen ved kjøring av program
- Borlands Turbo Assembler og Turbo Debugger
- adressering og strukturering i assemblyprogrammering
 instruksjonssettet:
- dataoverføringsinstruksjoner, aritmetiske instruksjoner, bit manipulering, streng-instruksjoner, prosedyrer, makroer, interrupt

Hardware:
- CPU, busser og lager
- timer 8254, interrupt kontroller 8259, parallell interface 8255
- numerisk prosessor ix87
- kort orientering om andre prosessorer (ix86 og Pentium)

Content

Software:
- The programming model of a CPU
- Execution of a programme
- Borland Turbo Assembler and Turbo Debugger
- Addresssing in assembly
- Programming structures in assembly
- The instruction set: data transfer instructions, arithmetic instructions, bit manipulation, strings, procedures, macros, interrupts

Hardware:
- CPU, busses and memory
- Timer 8254, interrupt controller 8259
- Parallell peripheral interface 8255
- Numeric processor ix87
- Brief introduction to other microprocessors (ix86 and Pentium).

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser
Øvinger på PC-lab
Study MethodsLectures, Laboratory Work
Exercises in the computer laboratory
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
AssessmentWritten Exam, 3 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Eget formelhefte utleveres sammen med eksamensoppgaven
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Godkjenning av obligatoriske øvinger, individuelt eller gruppearbeid
Course RequirementsExercises
Compulsory exercises must be accepted, individually or as a group exercise
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Odd O. Walmann
Læremidler

Bøker:

  • Microprocessors and Interfacing. Programming and Hardware, Douglas V.Hall, McGraw Hill., utgave 2
Erstatter
  • ELE2061 - Mikroprosessorteknikk I
  • XL170E - MIKROPROSESSORTEKNIKK I
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Aktuelle tilleggsbøker kan være:
The 80x86 IBM PC & Compatible Computers. Volume I and II, M. A. Mazidi/J. G. Mazidi, Prentice Hall
An introduction to the intel Family of Microprocessors, J. L. Antonakos, Prentice Hall, 3. utg.