norsk english

Emnebeskrivelse for ELE3071 - Mikroprosessorteknikk II (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I
Mål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystem og digitale signalprosessorer.

Aim

The student will achieve knowledge of fundamental microprocessor systems, distributed microcontroller systems and digital signal processors.

Emnets temaer

Grunnleggende mikroprosessor/mikrokontroller teori:
- Serie IO grensesnitt
- Skjermsystem
- Disksystem, DMA overføring
- Distribuerte mikrokontrollersystem, LonWorks teknologi
- Busstandarder
Enkel innføring i digitale signalprosessorer (DSP)

Content

Basic microprocessor interfacing, microcontroller theory:
- Serial interface,
- Display systems,
- Disk systems, DMA controller
- Distributed Micro Controller Systems - LonWorks technology
- Buss standards
Introduction to Digital Signal Processors (DSP)

Pedagogiske metoderForelesninger, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Project Works
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 80%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 20%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentWritten Exam, 4 hours (counts 80%)
Evaluation of Project(s) (counts 20%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskrav2 obligatoriske laboratorieprosjekter
Course Requirements2 compulsory lab projects
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Halgeir Leiknes
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • ELE3081 - Mikroprosessorteknikk II
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger