norsk english

Emnebeskrivelse for ELE3141 - Trådløs kommunikasjon (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng6
ECTS Credits6
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på

  Transmisjonsteknikk og Datakommunikasjon

  Mål

  Studentene har kjennskap til og har en oversikt over systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De kan da  beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer som systemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

  Aim

  The intention of the course is to give an introduction to and an overview of systems for wireless communication based on use of radiowaves. Different kinds of actual radiosystems will be treated such as systems for audio and video broadcasting, mobile communication, navigation and system for interfacing equipment and units.Students shall be able to describe and do calculations on
  the treated systems

  Emnets temaer

  Innføring i radiokommunikasjon:
  - Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
  Systemer for lyd - og TV- kringkasting:  
  - Analoge og digitale systemer
  Satellittkommunikasjon
  Mobilkommunikasjon:
  - Jordbundne og satellittbaserte systemer .GSM og UMTS
  Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
  - Trådløse LAN, Bluetooth og andre
  Radionavigasjonssystemer:
  - GPS , ILS og andre

  Content

  An introduction to radio communication
  - system development
  - radio transmission
  - noise estimates
  Broadcasting systems for audio and video
  - analog and digital systems
  Satellite systems
  Mobile communication:
  -earth-bound and satellite-based systems. GSM and UMTS
  Radiosystems for short and very short distances:
  - wireless LAN, Bluetooth and others
  Navigation systems: - GPS, ILS and others

  Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
  Gjesteforelesninger
  Study MethodsExcurcions, Lectures, Mandatory Assignments, Exercises
  Guest lectures
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
  AssessmentWritten Exam, 4 hours
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
  Nødvendig antall for å få gå opp til eksamen oppgis ved semesterstart
  Course RequirementsExercises
  Exact number will be given at the start of the semester
  Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
  Emneansvarlig1.amanuensis Arne Wold, høgskolelektor Erling Bakke og høgskolelektor Ole Johnny Berg
  Læremidler

  Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
  Erstatter
  • XV139E - TRÅDLØS KOMMUNIKASJON
  Gjelder fraVår 2005
  Supplerende opplysninger