norsk english

Emnebeskrivelse for ELE3142 - Trådløs kommunikasjon (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • ELE2001 - Datakommunikasjon I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk
Mål

Studentene skal få kjennskap til og en oversikt over systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De skal lære å beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

Aim

The intention of the course is to give an introduction to and an overview of systems for wireless communication based on use of radiowaves. Different kinds of actual radiosystems will be treated, such as systems for audio and video broadcasting, mobile communication, navigation and system for interfacing equipment and units.Students will be able to describe and do calculations on
the treated systems

Emnets temaer

Innføring i radiokommunikasjon:
- Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
Systemer for lyd - og TV- kringkasting:  
- Analoge og digitale systemer
Satellittkommunikasjon
Mobilkommunikasjon:
- Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
- Trådløse LAN, Bluetooth og andre
Radionavigasjonssystemer:
- GPS, ILS og andre

Content

An introduction to radio communication
- System development
- Radio transmission
- Noise estimates
Broadcasting systems for audio and video
- Analog and digital systems
Satellite systems
Mobile communication:
-Earth-bound and satellite-based systems GSM and UMTS
Radiosystems for short and very short distances:
- Wireless LAN, Bluetooth and others
Navigation systems: - GPS, ILS and others

Pedagogiske metoderEkskursjoner, forelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
Gjesteforelesninger
Study MethodsExcurcions, Lectures, Mandatory Assignments, Exercises
Guest lectures
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Nødvendig antall for å få gå opp til eksamen oppgis ved semesterstart
Course RequirementsExercises
Exact number will be given at the start of the semester
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Ole Johnny Berg
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • ELE3141 - Trådløs kommunikasjon
  • XV139E - TRÅDLØS KOMMUNIKASJON
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger