norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1071 - Landmåling (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten har grunnleggende kunnskap i landmåling med teori, instrumenter, nødvendig matematikk, nøyaktighetslære med opparbeidelse av ferdigheter gjennom praktiske øvelser.

Emnets temaer

- Instrumentlære med øvinger
     - Vanlig nivellement, presisjonsnivellement
     - Vinkelmålinger
     - Avstandsmålinger
     - Elektronisk registrering
- Grunnleggende landmåling
     - Koordinatberegninger, avstander, retningsvinkler
     - Korreksjoner av målte avstander
     - Trigonometrisk høydemåling med korreksjoner
     - Fri oppstilling
     - Polygondrag
     - Innmåling av detaljpunkter
     - Eiendomsmåling
- Nøyaktighetslære
     - Feiltyper
     - Vektede observasjoner
     - Feilforplantningsloven
     - Avvik, toleranse
     - Introduksjon av minste kvadraters metode
- Nødvendige matematiske emner
     - Trigonometriske funksjoner og deres bruk
     - Statistikk, normalfordeling, standardavvik, middeltall og           standardavvik med ulike vekter
     - Derivasjon

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, oppgaveløsning
VurderingsformerMuntlig, individuelt (teller 50%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig 
Læremidler

Bøker:

  • Grunnleggende landmåling, T.Skogseth, Universitetsforlaget
  • Nøyaktighetslære, B.Godager / G.Preiss

Annet:

  • Geodatastandarden, Statens kartverk
  • Standarden "Grunnlagsnett", Statens kartverk
  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter
  • GEO1021 - Grunnleggende landmåling I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger