norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO1091 - Juss, grunnleggende (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne:
- Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
- Planlegge en saksgang for fradelingssaker etter Plan- og Bygningslova og Delingslova, i samsvar med reglene i Forvaltningslova og Offentlighetslova;
- Utarbeide detaljert opplegg for arbeidsprosedyren til kartforretningsbestyrer;
- Gjøre rede for andre formelle prosedyrer pålagt oppmålingsmyndigheten, bl. a. for samarbeid med Jordskifteverket, tinglysningsmyndighet og andre offentlige etater;
- Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Emnets temaer

- Metodelære, rett og samfunn, viktige lovområder;
- Oversikt over det offentlige administrative apparatet og aktuelle lover;
- Innføring i Forvaltningslov og Offentlighetslov;
- Juss-behov: Landmålerens behov for jusskunnskap i forbindelse med en delingsforretning;
- Forvaltningsrett: basisforståelse av forvaltningsretten med utgangspunkt i Forvaltningsloven;
- Tingsrett: eiendoms- og avtalerett, hvordan grenser trekkes mellom eiendommer, ulike eierformer, tinglysingsbegrepet.
- Kart og delingsforretning: planlegge en saksgang for fradelingssaker etter Plan- og Bygningslova og Delingslova, i samsvar med reglene i Forvaltningslova og Offentlighetslova, utarbeidelse av detaljert opplegg for arbeidsprosedyren til kartforretningsbestyrer;
- Formelle prosedyrer pålagt oppmålingsmyndigheten, bl. a. for samarbeid med Jordskifteverket, tinglysningsmyndighet og andre offentlige etater, tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging;
GAB: få en oversikt over hva slags informasjon som finnes i GAB og hvordan registret ajourføres, samt forholdet til Delingsloven og tinglysing.

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver
Problemløsing
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Lovsamling tillatt
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligBjørn Godager
Læremidler

Bøker:

  • Tingsrett, T.Falkanger (ISBN: 82-00-12952-7)
  • Hovedlinjer i forvaltningsretten, F.F.Gundersen
  • Veiledning til plan- og bygningsloven, A.Petersen
  • Kartforretning etter Delingsloven, B.Bertelsen
  • Lov om eiendomsregistrering, NOU 1999:1 (ISBN: 82-583-0468-2)
  • Norges lover (studentutgave), Flock / Lassen, Gyldendal akademisk, utgave 2004 (ISBN: ISBN 82-05-29894-7)
Erstatter
  • GEO1031 - Juss I
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger