norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for GEO2131 - Kartlegging (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • GEO1011 - Geomatikk introduksjon
Mål

Studentene skal kjenne til de mest sentrale datafangstmetoder for landkartlegging (hovedsaklig fotogrammetri), og de skal kunne vurdere kvaliteten av data som legges inn i geografiske databaser.

Emnets temaer

- Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri
- Fotogrammetrisk feltarbeid: signalering, passpunkter, inventering
- Flyfotografering,
- Fotogrammetrisk geodataregistrering/produksjon, utstyr og metoder
- Aerotriangulering
- Ortofoto
- Nøyaktighet, kartkontroll
- Laserskanning
- Standard for kart og kartdata, kartkontroll

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
Det vil være svært få forelesninger, hovedvekten legges på selvstudium med oppfølgende øvelser og prosjektoppgaver.
VurderingsformerMuntlig, individuelt (teller 60%, evalueres av faglærer)
Oppgaveløsning (teller 40%)
Faget har to faglærere som sammen evaluereroppgaver og muntlig eksamen.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarligsiv. ing. Dag Norberg
Læremidler

Annet:

  • Standarden "Kartkontroll", Statens kartverk
  • Diverse utdelt materiell/notater
  • Fotogrammetri for landmålere, D.Norberg
  • Standarden "Kart og geodata", Statens Kartverk
Erstatter
  • GEO2041 - Kartlegging
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger