norsk english

Emnebeskrivelse for HOP1001 - Hospiteringspraksis – studieenhet 1 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng7,5
ECTS Credits7,5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten har:
- innsikt i helsefremming til foreldre, barn og ungdom
- innsikt i forebyggende sykepleieoppgaver til foreldre, barn, unge og eldre
-kjennskap til risikofaktorer i bo- og arbeidsmiljø

Aim

The student
- has insight about health promotion to parents, children, and young people
- has insight about preventive nursing activities to parents, children, and young people
- has knowledge of risk factors related to living and working environment

Emnets temaer

Forebyggende og helsefremmende arbeid relatert til sykepleierens forebyggende funksjon.

Content

Preventive and health promoting work related to the nurse’s preventive function.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, praksis, veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Mandatory Assignments, Practicum, Tutoring
VurderingsformerOppgaveløsning
Obligatorisk tilstedeværelse i praksis.
AssessmentExercises
Documentation of presence during the practice period
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Grading SystemPassed / Failed
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Gjennomføring av kontinuasjon

Individuell studiesamtale med studieprogramansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravPraksis
Rapport(er)
Course RequirementsPractice
Report(s)
Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
EmneansvarligHøgskolelærer Solveig Granseth
Læremidler 
Erstatter
  • XHP-1 - Hospiteringspraksis
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2001
Supplerende opplysninger

Pensum litteratur: se undervisningsplan for 05HBSPLH/05HBSPLD