norsk english

Emnebeskrivelse for IMT1071 - Multimedieproduksjon (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
Mål

Etter gjennomført emne skal studentene ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en multimedieproduksjon. De skal opparbeide seg teoretisk og praktisk kunnskap som inngår i videoproduksjon samt ha kjennskap til flerkanalpublisering. Videre skal studentene kjenne til de ulike teknologiene som inngår i en multimedieproduksjon og hvilke krav som stilles til digitalisering, komprimering og distribusjon.

Aim

The course provides knowledge of multimedia technologies, and practical skills related to multimedia productions.

Emnets temaer

- Mediekunnskap
- Produksjonsplanlegging
- Fortellerteknikk
- Dramaturgi
- Kameralære
- Mikrofonlære
- Redigering
- Lyssetting og spesialeffekter
- Digitalisering, komprimering og distribusjon
- Digital medierepresentasjon
- Struktur og navigasjon
- Programmering av dynamiske elementer

Content

-Media knowledge
-Planning media productions
-Digital aquisition of images, audio and video
-Image, audio and video processing
-Integration of media elements
-Digital media distribution

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Laboratory Work, Project Works
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (teller 70%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentWritten Exam, 4 hours (counts 70%)
Evaluation of Project(s) (counts 30%)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.
Sensureres av emnelærer
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Ingen
Obligatoriske arbeidskravProsjektplan (må være godkjent av faglærer)
For å få gå opp til eksamen må alle spesifiserte milepæler/obligatoriske arbeidskrav underveis være levert til riktig tid og blitt evaluert bestått.
Course RequirementsProject Plan (must have been approved by lecturer)
All course requirements must be met before the exam.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørsteamanuensis Claus Knudsen
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger