norsk english

Emnebeskrivelse for IMT1161 - Medierett (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studenten skal få kjennskap til de mest sentrale reglene innenfor  immaterialrett, herunder opphavsrett, patentrett, varemerkerett, domenenavn, og med fordypning i mønsterrett/design.

Studentene skal også ha kjennskap til hvordan man søker i lovdatabaser, hvordan lover fortolkes og hvordan man holder seg oppdatert i forhold til endringer i lov- og regelverk.

Aim

Students will gain insight into important legal regulations associated with copyright law and design law (with emphasis on the latter).

Emnets temaer

- Hvordan finne fram i lovverk og andre kilder
- Juridisk metode og rettskildelære
- Opphavsrett og åndsverk
- Patentrett
- Mønsterrett (design)
- Varemerkerett
- Firmarett
- Foretaksregistrering
- Domenenavn
- Alminnelige bestemmelser og design
- Søknad om registrering
- Offentlighet og opplysningsplikt
- Designregistreringens gyldighetstid
- Innlevering og behandlig av krav
- Klage
- Erstatning og straff
- Rettergangsbestemmelser
- Internasjonal designregistrering

Content

.

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring
Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.
Study MethodsEssay, Lectures, Group Works, Net Supported Learning
Realistic cases form the basis for essays and group assignment. Literature and statutory regulations serve as tools for solving the cases.
VurderingsformerHjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
Case nr 2 (skrevet under veiledning) (teller 40%).
AssessmentHome Exam, 24 hours (counts 60%)
Case number 2 will count for 40% of the final grade.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningEkstern og intern sensurering av samtlige besvarelser.
Gjennomføring av kontinuasjon 
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravTo case må leveres inn og godkjennes for å få adgang til eksamen. Case nr 2 utgjør en del av karaktergrunnlaget.
Course RequirementsTwo assignments must be approved in order to qualify for the exam.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor II Anne Oline Haugen
Læremidler

Bøker:

  • Lærebog i immaterialret, Mogens Koktvedgaard, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, utgave 2002

Annet:

  • Om lov av beskyttelse av design [Designloven], Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)
  • Hvordan tolke lover (kompendium). Distriubert via Classfronter, Anne Oline Haugen
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger

Classfronter vil være informasjonskanal.
Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.