norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT1161 - Medierett (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studenten skal få kjennskap til de mest sentrale reglene innenfor  immaterialrett, herunder opphavsrett, patentrett, varemerkerett, domenenavn, og med fordypning i mønsterrett/design.

Studentene skal også ha kjennskap til hvordan man søker i lovdatabaser, hvordan lover fortolkes og hvordan man holder seg oppdatert i forhold til endringer i lov- og regelverk.

Emnets temaer

- Hvordan finne fram i lovverk og andre kilder
- Juridisk metode og rettskildelære
- Opphavsrett og åndsverk
- Patentrett
- Mønsterrett (design)
- Varemerkerett
- Firmarett
- Foretaksregistrering
- Domenenavn
- Alminnelige bestemmelser og design
- Søknad om registrering
- Offentlighet og opplysningsplikt
- Designregistreringens gyldighetstid
- Innlevering og behandlig av krav
- Klage
- Erstatning og straff
- Rettergangsbestemmelser
- Internasjonal designregistrering

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring
Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.
VurderingsformerHjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
Case nr 2 (skrevet under veiledning) (teller 40%).
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningEkstern og intern sensurering av samtlige besvarelser.
Gjennomføring av kontinuasjon 
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravTo case må leveres inn og godkjennes for å få adgang til eksamen. Case nr 2 utgjør en del av karaktergrunnlaget.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor II Anne Oline Haugen
Læremidler

Bøker:

  • Lærebog i immaterialret, Mogens Koktvedgaard, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, utgave 2002

Annet:

  • Om lov av beskyttelse av design [Designloven], Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)
  • Hvordan tolke lover (kompendium). Distriubert via Classfronter, Anne Oline Haugen
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraHøst 2005
Supplerende opplysninger

Classfronter vil være informasjonskanal.
Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.