norsk english

Emnebeskrivelse for IMT2361 - Fargelære (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen grafisk design og medieproduksjon. Videre skal studentene beherske bruk av farger som et estetisk og semantisk virkemiddel i designsammenheng. Studentene skal også kjenne de grunnleggende fysiologiske, fysiske og kjemiske betingelser for lys og farge som menneskelig erfaring.

Aim

The students will get an understanding of the principles in terms of consistent and accurate colour reproduction for a variety of media substrates. Furthermore, they shall be able to proficiently apply colour management techniques in the context of graphic design and media production. The students shall also have a good working knowledge of how to use colours as aesthetic and semantic means in design. Finally, the students will be familiar with the basic physiological, physical and chemical conditions of light and colour as human experience.

Emnets temaer

Emnet består av tre moduler:
1. Fargestyring
2. Fargers bruk og betydning
3. Lys- og fargefenomenologi

Modul 1 (Fargestyring) består av følgende temaer:
Farger og fargesyn
Fargemåling
Fargemetrikk
Fargerom
Fargeprofiler
Vurdering av bildekvalitet

Modul 2 (Fargers bruk og betydning) består av følgende temaer:
Fargenes kulturhistorie
Goethes fargelære
Fargeordningssystemer (Johannes Itten, Munsell, Natural Colour System)
Fargeharmoni og fargekontrast
Fargesymbolikk
Fargeergonomi

Modul 3 (Lys- og fargefenomenologi) består av følgende temaer:
Lys og mørke
Bilde og avbildning
Fysiologisk betingede farger
Fysisk betingede farger (sprednings-, interferens-, brytnings- og polarisasjonsfarger)
Kjemisk betingede farger
Fargeblanding
Øyet, farger, helhet
Bildeoppfattelse og bildeforståelse


Content

The subject consists of 3 modules:
1. Colour management
2. The use and semantics of colours
3. The phenomenology of light and colour

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, labøvelser
Demonstrasjoner
Study MethodsEssay, Lectures, Laboratory Work
Demonstrations
VurderingsformerEssay (teller 30%)
Mappe-evaluering (teller 30%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
Evaluering av essay i modul 1 teller 15 % og evaluering av essay i modul 2 teller 15 %. Skriftlig eksamen gjelder emner i Modul 1 og 2.
AssessmentEssay (counts 30%)
Portfolio Assessment (counts 30%, evaluated by lecturer)
Written Exam, 3 hours (counts 40%, evaluated by lecturer and an examiner)
Each part must be individually approved of.
Assessment of Essay in Module 1 counts 15 % and assessment of Essay in Module 2 counts 15 %. Written Exam in Module 1 and 2.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver = laboratorieøvelser i modul 1 som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Course RequirementsExercises (must have been approved by lecturer)
Each part must be individually approved of.
Exercises = laboratory exercises in module 1 that have to be approved in order to be allowed to take the exam.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligOle Lund, førsteamanuensis (inntil videre)
Læremidler

Bøker:

  • Understanding color management, Abhay Sharma, New York: Thompson, utgave 2004
  • Farger: en visuell innføring, Tom Teigen, Oslo: Ad Notam Gyldendal, utgave 1994

Annet:

  • Kompendium: Lys- og fargeleksikon, Torger Holtsmark, 2004
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger

Faget tilbys kun Bachelor i mediedesign og Bachelor i mediemanagement.