norsk english

Emnebeskrivelse for IMT3051 - Kompilatorteknikk (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
Varighet1 semester (høst)
Duration1 semester (Autumn)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
  • IMT2021 - Algoritmiske metoder
Prerequisite(s)
  • IMT2021 - Algorithmic Methods
Bygger på 
Mål

Studentene skal ha god forståelse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for fagets innhold, definert av fagets emner.

Aim

The students should have a solid understanding (knowledge, abilities and attitudes) of the course contents, defined by the course topics.

Emnets temaer

Kompilatorens hovedbestanddeler
Leksikalsk analyse: regulære uttrykk
Syntaktisk analyse: BNF og EBNF
Abstrakt syntaks og syntakstrær
LL(n) og LR(1) parsere
Kodegenerering: enkel oversetting til assembly
Prinsipper for optimalisering og feilrapportering

Content

Compiler phases and passes
Lexical analysis: regular expressions
Syntactic analysis: BNF and EBNF
Abstract syntax and syntax trees
LL(n) and LR(1) parsers
Code generation: simple translation to assembly
Principles for optimization and error reporting

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver
Study MethodsLectures, Mandatory Assignments
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
Prosjektarbeid (teller 20%)
Oppgave(r) (teller 10%, evalueres av faglærer)
De to obligatoriske oppgavene teller 5% hver, og vurderes til Bestått/Ikke bestått.
AssessmentWritten Exam, 3 hours (counts 70%)
Project Work (counts 20%)
Assignment(s) (counts 10%, evaluated by lecturer)
Each of the two mandatory assignments counts 5 %, and a pass/fail grade will be given.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidlerAlle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravProsjektoppgave
Course RequirementsProject
Faglig overlapp 
Ansvarlig seksjonInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligIvar Farup
Læremidler

Bøker:

  • Programming Language Processors in Java, D.A.Watt / D.F.Brown, Prentice Hall (ISBN: 0 130 25786 9)
  • The essence of compilers (kap. 5.1-5.5), R.Hunter
Erstatter
  • XS175A - KOMPILATORTEKNIKK
GodkjentAvd.styret AT, 190603
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger 
Supplementary Information