norsk english

Emnebeskrivelse for IMT3051 - Kompilatorteknikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng10
ECTS Credits10
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk evt. engelsk
LanguageNorwegian alternatively english
Forutsetter
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1081 - Objekt-orientert programmering
Prerequisite(s)
  • IMT1031 - Fundamental Programming
  • IMT1081 - Object-Oriented Programming
Bygger på
  • IMT2001 - Algoritmiske metoder
  • IMT2021 - Algoritmiske metoder

Ett av disse.

Mål

Studentene skal ha kunnskap og ferdigheter til selv å utvikle og forstå enkle kompilatorer og tolkere. Videre skal studentene ha kjennskap til prinsipper for optimalisering, kompilering av objektorienterte språk og registerallokering.

Aim

The students should have knowledge and abilities sufficient for developing and understanding simple compilers and interpreters. Furthermore, they should be acquainted with principles for optimisation, compilation of object oriented languages and register allocation.

Emnets temaer

Kompilatorens hovedbestanddeler
Leksikalsk analyse: regulære uttrykk
Syntaktisk analyse: BNF og EBNF
Abstrakt syntaks og syntakstrær
LL(n) og LR(1) parsere
Prinsipper for kjørefaseorganisering
Kodegenerering: enkel oversetting til assembly
Prinsipper for optimalisering og feilrapportering

Content

Compiler phases and passes
Lexical analysis: regular expressions
Syntactic analysis: BNF and EBNF
Abstract syntax and syntax trees
LL(n) and LR(1) parsers
Principles for run-time organisation
Code generation: simple translation to assembly
Principles for optimisation and error reporting

Pedagogiske metoderForelesninger, labøvelser, oppgaveløsning, prosjektarbeid
Study MethodsLectures, Laboratory Work, Exercises, Project Works
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 10%, evalueres av faglærer)
Evaluering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentEvaluation of Laboratory Exercise(s) (counts 10%, evaluated by lecturer)
Evaluation of Project(s) (counts 20%, evaluated by lecturer)
Written Exam, 3 hours (counts 70%, evaluated by lecturer and an examiner)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Alle trykte og skrevne
Obligatoriske arbeidskravIngen
Course RequirementsNone
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørsteamanuensis Ivar Farup
Læremidler

Bøker:

  • Programming Language Processors in Java, D.A.Watt / D.F.Brown, Prentice Hall (ISBN: 0 130 25786 9)

Annet:

  • Kompendier og artikler
Erstatter
  • XS175A - KOMPILATORTEKNIKK
Gjelder fraHøst 2003
Supplerende opplysninger