norsk english

Emnebeskrivelse for IMT4351 - Medierett (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
LevelPostgraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetHøst
DurationAutumn
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • IMT4061 - Mediekunnskap
Mål

Studenten har kunnskap om sentrale problemstillinger innen medierett – der konteksten er elektronisk publisering i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

Aim

The course will give the students knowledge of important approaches to media law - in a national and international context.

Emnets temaer

I
- Kort om juridisk metode og gjenfinning av rettskilder på nettet
II
- Opphavsrett og åndsverk
- Brukerinteresser kontra kommersielle interesser
- Offentliggjørelse og utgivelse
- Plagiatvurdering
- Piratkopiering
- Lisensiering
III
- Patentrett
- Mønsterrett
- Varemerkerett

Content

Law methods and sources of law on Internet
Copyright
User interests versus commercial interests
Publication
Plagiarism
Piracy
Licenses
Patents
Design copyright
Trade marks

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring
Arbeidet er case-orientert, dvs. casene er utgangspunktet for arbeidet. Lovtekst og litteratur er hjelpemidler for å løse casene.
Study MethodsEssay, Lectures, Group Works, Net Supported Learning
The work is case-oriented, i.e., realistic cases form the basis for essays and group work. Litterature and statutory regulations serve as tools for solving the cases.
VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (teller 30%, evalueres av faglærer)
Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.
AssessmentEvaluation of Project(s) (counts 30%, evaluated by lecturer)
Home Exam, 24 hours (counts 70%, evaluated by lecturer and an examiner)
Each part must be individually approved of.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskrav3 oppgaver må løses og bestås for å få adgang til eksamen
Course Requirements3 assignments must be approved in order to qualify for the exam.
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligFørstelektor II Anne Oline Haugen
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fra 
Supplerende opplysninger