norsk english

Emnebeskrivelse for IMT4901 - Masteroppgave (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
LevelPostgraduate
Studiepoeng30
ECTS Credits30
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter

  Alle foranliggende eksamener må være bestått

  Prerequisite(s)

   All previous exams must be passed

   Bygger på 
   Mål

   Hovedoppgaven vil demonstrere studentens evne til å gjennomføre et forskningsprosjekt etter en selvlaget plan med hensikt å fremskaffe ny kunnskap. Studenten skal demonstrere evne til å:
   – definere et signifikant problem innen fagområdet for mastergraden på en klar og selvstendig måte,
   – planlegge og gjennomføre nødvendige studier og eksperimenter,
   – kunne velge en forskningsmetodikk som passer til problemstillingen og kunne gjennomføre prosjektet i henhold til valgte metodikk
   – trekke etterprøvbare konklusjoner og anbefalinger, og
   – presentere arbeidet muntlig og skriftlig i henhold til det som ansees som "Best Praksis" i faget.

   Aim

   The thesis will demonstrate the student's ability to clearly and independently define a significant problem relevant to the master's program; arrange necessary studies or experiments; then organize and analyze data; draw defensible conclusions and make recommendations; and to present your work in written and oral forms.

   Emnets temaer

   Studenten skal arbeide med en avgrenset problemstilling innen et relevant område.  Problemstillingen må gi studenten en faglig utfordring innen masterstudiets fagområde og faglige tradisjon og må godkjennes av veileder.

   Content

   The student shall pick a specific problem of relevance to the master's program.  The topic must represent a challenge within the specific area and must require that the student adheres to practises that are common within the area.  The topic must be preapproved by the supervisor.

   Pedagogiske metoderProsjektarbeid
   Study MethodsProject Works
   VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer og egen sensor)
   Individuelt prosjektarbeid med formativ evaluering gjennom muntlig presentasjon og "peer review"
   AssessmentEvaluation of Project(s) (evaluated by lecturer and an examiner)
   Submitted Thesis with formative assessment through oral presentation and peer review.
   KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
   Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
   Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
   Obligatoriske arbeidskravStudenten må levere et utkast til rapport etter ca 3 måneder. Utkastet skal sannsynliggjøre at oppgaven kan gjennomføres i henhold til plan, evt. utdype nødvendige endringer i planen for at forskningsaktiviteten skal få en vellykket utfall. Rapporten skal godkjennes av faglærer. Masteroppgaven skal forsvares i en muntlig presentasjon der en medstudent er opponent. Studenten må selv være opponent for én medstudent og må møte i minst fire andre medstudenters muntlige presentasjoner.
   Course RequirementsThe student must submit a master thesis proposal to be approved by the teacher. The student is required to defend the thesis in an oral presentation. The student is required to review the work of one fellow student and to present this review during the second student's defense. Each student is also required to participate in the oral presentation held by at least four other fellow students.
   Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
   EmneansvarligInstituttleder
   Læremidler 
   Erstatter 
   Gjelder fra 
   Supplerende opplysninger