norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT4901 - Masteroppgave (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng30
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter

  Alle foranliggende eksamener må være bestått

  Bygger på 
  Mål

  Hovedoppgaven vil demonstrere studentens evne til å gjennomføre et forskningsprosjekt etter en selvlaget plan med hensikt å fremskaffe ny kunnskap. Studenten skal demonstrere evne til å:
  – definere et signifikant problem innen fagområdet for mastergraden på en klar og selvstendig måte,
  – planlegge og gjennomføre nødvendige studier og eksperimenter,
  – kunne velge en forskningsmetodikk som passer til problemstillingen og kunne gjennomføre prosjektet i henhold til valgte metodikk
  – trekke etterprøvbare konklusjoner og anbefalinger, og
  – presentere arbeidet muntlig og skriftlig i henhold til det som ansees som "Best Praksis" i faget.

  Emnets temaer

  Studenten skal arbeide med en avgrenset problemstilling innen et relevant område.  Problemstillingen må gi studenten en faglig utfordring innen masterstudiets fagområde og faglige tradisjon og må godkjennes av veileder.

  Pedagogiske metoderProsjektarbeid
  VurderingsformerEvaluering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer og egen sensor)
  Individuelt prosjektarbeid med formativ evaluering gjennom muntlig presentasjon og "peer review"
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravStudenten må levere et utkast til rapport etter ca 3 måneder. Utkastet skal sannsynliggjøre at oppgaven kan gjennomføres i henhold til plan, evt. utdype nødvendige endringer i planen for at forskningsaktiviteten skal få en vellykket utfall. Rapporten skal godkjennes av faglærer. Masteroppgaven skal forsvares i en muntlig presentasjon der en medstudent er opponent. Studenten må selv være opponent for én medstudent og må møte i minst fire andre medstudenters muntlige presentasjoner.
  Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
  EmneansvarligInstituttleder
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fra 
  Supplerende opplysninger