norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for IMT5081 - Betalingssystemer og ikke-fornekting (2004/2005)

Faglig nivåHøyere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
Andre halvdel av semesteret
SpråkNorsk evt. engelsk
Forutsetter
  • IMT4051 - Kryptologi
  • IMT4101 - Sikkerhet i distribuerte systemer

Min. 30 studiepoeng fra 1.året på Master i informasjonssikkerhet

Bygger på 
Mål

Elektroniske betalingssystemer og ikke-fornekting brukes som eksempler på design av komplekse applikasjoner av sikkerhet i distribuerte systemer. Disse eksemplene gir spesiell innsikt i bruk av nøkkeldistribusjon og nøkkelhåndtering, PKI, sertifisering, bruk av TTPer og anvendelse av hashing og offentlige og private nøkler.

Emnets temaer

Eksempler på betalingssystemer: Elektroniske sjekker, kredittkort, elektroniske sedler og elektronisk småmynt.
Anonymisering ved hjelp av blinde signaturer
Prinsippene for ikke-fornekting
Gjennomgang av de viktigste ikke-fornektingsprotokollene. Den ene av disse vil bli beskrevet v h a SDL hvor formålet er å vise hvordan unntakstilstander håndteres.
Eksempler på bruk av ikke-fornekting på internet.

Pedagogiske metoderEssay, forelesninger, gruppearbeid
VurderingsformerEssay (evalueres av faglærer og egen sensor)
Karakteren blir basert på vurdering av vitenskapelig kvalitet på essayet.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskrav 
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligProfessor Jan Arild Audestad
Læremidler

Bøker:

  • Electronic Payment Systems for E-commerce, O'Mahony / Peircer / Tewari, Artech House
  • Non-repudiation in Electronic Commerce, Jianjing Zhou, Artech House
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 20 studenter.


Studentene skal fremføre essayet for sensor, faglærer og andre interesserte i offentlig forlesning ved HiG. Essayet bedømmes av ekstern sensor på grunnlag av presentasjonen både med hensyn til form, originalitet, innhold, fremføring og publiserbarhet internasjonalt. Presentasjonen skal vare 30 minutter og det blir anledning til å stille spørsmål etterpå (maks 15 minutter). Presentasjonen ledes av faglærer.
Essayet skal tifredsstille kravene til en vitenskapelig artikkel i henhold til IMT5001 Vitenskapelige metoder.

Essayet skal være på maksimum 12 sider (inklusivt abstract og litteraturhenvisning) skrevet med font 12 i blokkformat og i to spalter. Essayet skal fortrinnsvis være skrevet på engelsk. Forslag til emner gis ut ved undervisningens start, men studentene kan selv komme med forslag til emne, men dette må godkjennes av faglærer.
Innleveringsfrist av essayet (midnatt DATO). Powerpoint-presenatsjonen kan forberedes helt frem til essayet skal fremføres.