norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for K1085 - Mediekonvergens (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Lavere grad
Studiepoeng15
15
VarighetHøst, , høst
SpråkNorsk
Norsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal få kjennskap til og forståelse for produksjon av flermedialt innhold i en konvergert mediehverdag. Utover det skal studentene være i stand til å reflektere over organisatoriske, brukermessige, økonomiske og juridiske sider ved slike produksjoner. På makronivået skal studentene være orientert om de nye utfordringene til mediepolitikk og medieregulering som man må forholde seg til i en konvergent mediehverdag.

Etter gjennomført emnet skal studentene:
• kunne planlegge for – og utnytte mulighetene for – interaktiv og flermedial publisering,
• ha forståelse for hvordan mediekonvergens påvirker informasjonsformidleren, mottakeren og samfunnet,
• kjenne til hovedelementene i norsk lovgivning knyttet til mediebruk.

Emnets temaer

Flermedial produksjon
-interaktivitet
- produksjon av tekst, bilder og grafikk;publisering på web
- produksjon av lyd og animasjon;publisering på web
- flermdeiale produksjoner
Samfunnsmessige aspekter av mediekonvergens
- nye utfordringer for medieproduksjon:
dramaturgi og fortellerteknikk
roller, makt og organisering
- medieøkonomi
informasjonsøkonomi
informasjonens verdi
differesiering av informasjon
nettverksøkonomi og samarbeid
- medierett
opphavsrett og åndsverk
brukerinteresser kontra kommersielle interesser
offentliggjøring og utgivelse
plagiatvurdering
piratkopiering
lisensiering

Pedagogiske metoderNettbasert læring, prosjektarbeid, samling(er) / seminar(er)
Emnet er nettbasert og gjennomføres som en kombinert modell med 2 samlinger og nettbasert læringsperiode mellom samlingene.
VurderingsformerMuntlig, individuelt
Mappe og prosjektarbeid forsvares i muntlig eksaminasjon
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Bestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen), ,
Obligatoriske arbeidskravSeminar-/samlingdeltagelse
Øvingsoppgaver


Prosjektoppgave(r)
Seminar-/samlingdeltagelse
Øvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for informatikk og medieteknikk
Institutt for informatikk og medieteknikk
EmneansvarligProfessor Rune Hjelsvold
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2005
Høst 2004
Supplerende opplysninger

Overlapper IMT 4061 Mediekunnskap, IMT 4071 Mediekunnskap, IMT 4351 Medierett