norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA1011 - Fysikk (Elektro og Data) (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
Mål

Studentene skal kunne:
- analysere og modellere problemstillinger innen elektromagnetisme, bølger og svingninger
- formulere og løse relevante differensiallikninger
- arbeide med enkle praktiske kretser samt bølger og svingninger
- bruke dataverktøy i problemløsningen (Maple)
- vurdere korrekthet av egne beregninger og eget arbeide

Emnets temaer

Matematisk grunnlag:
Vektorer
Differensiallikninger av 1. og 2. orden.
Komplekse eksponentialfunksjoner

Elektrisitet:
Coulombs lov. Elektriske felter. Fluks. Gauss' lov. Elektrisk potensial. Likestrømskretser. Ohms lov. Kirchhoffs lover. Kondensatorer.

Magnetisme:
Magnetiske felter. Lorentzkraft. Biot-Savarts og Amperes lover. Induksjon. Magnetisk fluks. Lenz' lov. Faradays induksjonslov. Spoler. Ferromagnetisme.

Svingninger:
Elektriske udempede, dempede og tvungne svingninger

Bølger:
Elektromagnetiske bølger, overlagring av bølger, stasjonære bølger. Interferens. Bølgelikninga.

For tresemester-studenter dessuten følgende emner:
Grunnenheter, SI-systemet. Bevegelseslikninger og Newtons lover. Bevegelsesmengde og kraftstøt. Kast. Sirkelbevegelse og pendelbevegelse. Energi. Arbeid i tyngdefelt og på stålfjær. Effekt. Elektrisk strøm: serie og parallellkopling, elektromotorisk spenning, effekt, energiomsetning i strømkretser.
Statikk: kraftmoment, rotasjonslikevekt om en akse.
Termofysikk og gasslover: trykk, tilstandslikning, oppdrift, termofysikkens 1. lov, kalorimetri.
Bølger, lyd, lys: refleksjon, brytning, bøying, Snells lov.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, labøvelser, oppgaveløsning
VurderingsformerEvaluering av laboratoriearbeid (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
For tresemesterstudentene vil regneøvinger under tresemesterperioden om høsten utgjøre halvdelen av de 40 %.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget)
Obligatoriske arbeidskravLaboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Ola Røyrvik
Læremidler

Bøker:

  • Kalkulus med en og flere variabler, Lorentzen / Hole / Lindstrøm, Universitetsforlaget, utgave 1 (ISBN: 82-02-21920-5)
  • Rom Stoff Tid Grunnbok Forkurs, Jerstad / Sletbak / Grimenes, Cappelen 2003
  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger