norsk english

Emnebeskrivelse for REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne vise kjennskap til og forståelse for en del grunnleggende begreper, problemstillinger og løsningsmetoder innenfor lineær algebra, diskret matematikk og funksjoner med flere variabler.

Aim

The students shall be able to show knowledge and understanding of the concepts, symbols, problems and solving methods of discrete mathematics and the fundamentals of linear algebra and multivariable functions.

Emnets temaer

Matriser og lineær algebra:
Regneregler for matriser og determinanter, Gausseliminasjon,
inversmatriser, rang.
Vektorrom, lineær uavhengighet, basis, dimensjon, koordinattransformasjoner, lineære transformasjoner.
Egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, ortogonale matriser.

Mengdelære:
Mengdebegrepet, element, inklusjon, delmengde, snitt, union, differensmengde, komplementmengde, Venndiagram, induksjonsprinsippet.

Logikk:
Sammensetting av utsagn ved negasjon, konjunksjon, disjunksjon, implikasjon, bi-implikasjon, sannhetsverditabeller.

Kombinatorikk:
Telling, ordnede og uordnete utvalg, permutasjoner, binomialkoeffisienter, Newtons binomialformel.

Funksjoner med flere variable:
Partiellderivasjon, tegning av grafer, maksimum- og minimumsproblemer, totalt differensial, endelig tilvekst.

Content

Matrices and linear algebra:
Matrix operations, evaluating determinants and rank, solving systems of linear equations with Gaussian elimination and with inverse matrices, eigenvalues and eigenvectors, diagonalisation, vector spaces, linear independence, basis and dimension, linear transformations.
Set theory and Propositional Logic : Concepts and principles.
Combinatorics: Permutations, binomial coefficients, Newton’s binomial formula.
Functions of two variables: Partial differentiation, max./min. problems.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
Det kan bli noe bruk av dataverktøy (Maple/Matlab).
Study MethodsLectures, Exercises
Software as Maple / Matlab can be implemented.
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år).
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI)
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Minimum 3 obligatoriske øvinger og/eller prøver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Course RequirementsExercises
3 reports/tests must be accepted before the exam
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Anders Oulie
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger