norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne vise kjennskap til og forståelse for en del grunnleggende begreper, problemstillinger og løsningsmetoder innenfor lineær algebra, diskret matematikk og funksjoner med flere variabler.

Emnets temaer

Matriser og lineær algebra:
Regneregler for matriser og determinanter, Gausseliminasjon,
inversmatriser, rang.
Vektorrom, lineær uavhengighet, basis, dimensjon, koordinattransformasjoner, lineære transformasjoner.
Egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, ortogonale matriser.

Mengdelære:
Mengdebegrepet, element, inklusjon, delmengde, snitt, union, differensmengde, komplementmengde, Venndiagram, induksjonsprinsippet.

Logikk:
Sammensetting av utsagn ved negasjon, konjunksjon, disjunksjon, implikasjon, bi-implikasjon, sannhetsverditabeller.

Kombinatorikk:
Telling, ordnede og uordnete utvalg, permutasjoner, binomialkoeffisienter, Newtons binomialformel.

Funksjoner med flere variable:
Partiellderivasjon, tegning av grafer, maksimum- og minimumsproblemer, totalt differensial, endelig tilvekst.

Pedagogiske metoderForelesninger, oppgaveløsning
Det kan bli noe bruk av dataverktøy (Maple/Matlab).
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningRettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år).
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI)
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Minimum 3 obligatoriske øvinger og/eller prøver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Anders Oulie
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart

Annet:

  • Diverse utdelt materiell/notater
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger