norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA1071 - Statistikk - Grunnkurs (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng10
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på 
Mål

Studentene skal kunne:
-  vise at de kan gjennomføre enkle statistiske analyser
-  vurdere metoder og beherske enkel sannsynlighetsregning, både
  manuelt og ved hjelp av dataverktøy.

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
Innsamling av data, datatyper. Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål. Statistiske diagrammer.
Sannsynlighetsregning.
Sannsynlighetsfordelinger: Forventning,varians, standardavvik.
Binomisk og normalfordeling.
Metodelære: Intervallestimering. Hypotesetesting.
Kjikvadrattester for uavhengighet, en- og toveis variansanalyse.
Regresjon.

Ikke-parametriske metoder: Uparet Mann-Whitney-Wilcoxon test, paret Wilcoxon test og paret fortegnstest..
Prosesskontroll: Shewart kontrolldiagram.
Bruk av dataverktøy til dataanalyse.

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 5 timer
Case med dataverktøy teller 25% av sluttkarakteren.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Formelsamling(er), godkjent kalkulator
Haugan: Formler og tabeller. Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Regneoppgaver, Exceloppgaver og case
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Hans Petter Hornæs
Læremidler

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger