norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for REA1081 - Statistikk (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • REA1031 - Matematikk 01 - Grunnkurs
  • REA1041 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
Mål

Studentene skal vise at de kan:
- Beregne middelverdi og standardavvik, forventningsverdi, varians og kovarians.
- Beregne sannsynligheter, spesielt å bruke diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger.
- Beregne punkt- og intervallestimater for normalfordelte forventningsverdier og standardavvik.
- Gjennomføre en hypotesetest.
- Beregne korrelasjoner, beregne en rett linje med minste kvadraters metode og bestemme standardavvikene til konstantene i den rette linjen.
- Bruke statistikk til løsning av praktiske problemer innen utvalgte ingeniørfag.

Emnets temaer

Beskrivende statistikk:
- Beliggenhets-, sprednings- og samvariasjonsmål, regresjon.

Sannsynlighetsregning:
- Stokastisk modell, sannsynlighetsbegreper, betinget sannsynlighet, uavhengighet.

Sannsynlighetsfordelinger:
- Forventning,varians, standardavvik og kovarians.
- Binomisk og Poisson-fordeling. Rektangel-, normal-, Students t-,  eksponential- og kjikvadratfordeling.

Metodelære:
- Punkt- og intervallestimering, hypotesetesting:
    Parametrene i normalfordeling (en og to variabler),
    Binomisk- og Poissonfordeling. Lineær modell.

Simulering:
- Bruk av dataverktøy (Binomisk, normal og lineær modell)

Pedagogiske metoderForelesninger, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator
John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI). Hornæs: Formelsamling Statistikk HiG.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
Emneansvarlig1.amanuensis Tor Slind
Læremidler

Bøker:

  • Statistikk for universiteter og høgskoler, G.G.Løvås, Universitetsforlaget, utgave 1999
Erstatter
  • REA1061 - Statistikk
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger