norsk english

Emnebeskrivelse for RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1 (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng12
ECTS Credits12
VarighetHøst, vår
Alle studenter vil få denne praksisen enten høsten i 3.semester eller våren i 4.semester.
DurationAutumn, Spring
The student will have this practice during autumn in semester 3 or during spring in semester 4.
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • SPL2001 - Medikamentregning
Prerequisite(s)
 • RAD1001 - Natural Science
 • RPR1001 - Practical Test in Nursing Procedures and Basic Skeleton and Contrast Radiography
 • SPL2001 - Medication Calculations
Bygger på

  M1, M2,M3

  Mål

  Studenten skal vise ferdigheter i pasientobservasjoner,relevante sykepleieprosedyrer, prosesstenkning og grunnleggende omsorgsarbeid.
  Dette inkluderer også samhandling med pasienter og tverrfaglig samarbeid.Læringsmålene er spesifisert i Praksisplan.  Aim

  The student will achieve skills in patient observations, relevant nursing procedures, process thinking and basic caregiving. This will also include cooperation with patients and crosswise cooperation with other professions. The learning goals are specified in the Practical plan.  

  Emnets temaer

  Sykdomslære.
  Mikrobiologi med hovedvekt på hygiene.
  Farmakologi.
  Medikamentregning
  Etikk
  Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning.
  Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsefagarbeider.
  Pasientomsorg og sykepleie.
  Kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

  Content

  Diseases.
  Microbiology with main subject hygiene.
  Pharmacology.
  Medication calculation
  Ethics.
  Communication, cooperation and solving conflicts.
  Ethics,values and norms in healthcare subjects.
  Patient care and nursing.
  Quality development in Health Services

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie.
  Study MethodsPracticum, Tutoring
  Individual studies.
  VurderingsformerPraksisvurdering
  AssessmentAssessment of Practicum
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Grading SystemPassed / Failed
  SensorordningRettes av emnelærer(e)
  Gjennomføring av kontinuasjon

  Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig og sette opp en individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksisperiode.
  Course RequirementsNone
  All practical placement is obligatory.
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologi
  EmneansvarligHøgskolelærer Randi Stokke
  Læremidler 
  Erstatter 
  Faglig overlapp 
  Gjelder fraHøst 2005
  Supplerende opplysninger

  Dersom RPR2001 gjennomføres i studentens 1. praksisperiode må denne være bestått for at studenten skal kunne få melde seg opp til RAD2001.