norsk english

Emnebeskrivelse for RPR3001 - Spesial modaliteter,computer tomografi (CT) og skjelett i praksis 4 (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng12
ECTS Credits12
VarighetHøst
Innen radiograf tilbys praksis i følgende spesial modaliteter:MR,nukleærmedisin,mammografi,stråleterapi og intervensjon.Alle studenter vil ha et varierende løp,derfor presenteres mål for alle modaliteter.Studenten vil i.l.a. utdanningen få praksis i minst 2 av 4 spesial modaliteter.
DurationAutumn
The radiography study contains following special modalities:MR,nuclear medicin,mammography,radiation theraphy and intervention.The students will be offered practice in at least 2 of 4 special modalities during the study.
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter
 • RAD1001 - Naturvitenskaplige emneområder
 • RPR1001 - Praktisk ferdighetsprøve i sykepleieprosedyrer og grunnleggende skjelett og kontrastradiografi
 • RPR2001 - Veiledet praksis i klinisk sykepleie praksis 1
 • RPR2021 - Veiledet praksis i spesial modaliteter, Computer Tomografi, skjelett i praksis 2
 • SPL2001 - Medikamentregning
Prerequisite(s)
 • RAD1001 - Natural Science
 • RPR1001 - Practical Test in Nursing Procedures and Basic Skeleton and Contrast Radiography
 • RPR2001 - Supervised Practicum in Clinical Nursing Care Practice 1
 • RPR2021 - Supervised Practicum in Special Modalities, Computer Tomography, Skeleton in Practice 2
 • SPL2001 - Medication Calculations
Bygger på

  M1 t.o.m. M10, Praksis 1,2,3.

  Mål

  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer i skjelettradiografi,mammografi undersøkelser og nukleærmedisinske undersøkelser og kunne utøve god pasientomsorg ved disse type undersøkelser.
  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved angio- og intervensjonsundersøkelser,pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.
  Studenten skal ha innsikt i og forståelse for doseplanlegging og behandling ved bruk av høyenergetisk stråling ved en stråleterapiavdeling.Studenten skal kunne utøve god pasientomsorg rettet mot cancerpasientens spesielle omsorgsbehov.
  Studenten skal ha innsikt i og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved Magnet resonans -undersøkelser(MR)og utøve god pasientomsorg.
  Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for computer tomografi (CT),undersøkelser bildebehandling,bruk av trykksprøyte og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

  Aim

  The student will have insight and skills in procedures in skeleton radiography,mammography and nuclearmedisin and practice good patient care.
  The student will have insight and skills in angiographic and interventional procedures, examinations, patient care, picture processing and skills in hygiene prosedure.
  The student will have insight and understanding of principles of radiation treatment planning in the radiotherapy department.The student will practise good patient care directed towards the cancerpatient special needs.
  The student will have insight and understanding of procedures and safety -prosedures by resonans magnetic imaging (MRI)and will also practice good patient care.
  The student will have insight and skills in procedures for computer tomography examinations,picture processing,use of auto injector and practice good patient care.

  Emnets temaer

  Anatomi og fysiologi
  Sykdomslære og mikrobiologi
  Farmakologi og kontrastmiddellære
  Strålevern
  Yrkesetikk og faglig fundament
  Kommunikasjon og samhandling
  Pasientomsorg og sykepleie
  Radiografisk bildeframstilling,bildebehandling og bildeanalyse
  Metodiske prinsipper og teknikker


  Content

  Anatomy and physiology
  Pathology and microbiology
  Pharmacology and thory of contrast media
  Radiation protection
  Professional ethics and foundation
  Communication and cooperation
  Patient care and nursing
  Image prosessing,manipulating and analyses
  Principals and tecniques in methodology

  Pedagogiske metoderPraksis, veiledning
  Selvstudie
  Study MethodsPracticum, Tutoring
  Individual studies
  VurderingsformerPraksisevaluering
  AssessmentEvaluation of Practicum
  KarakterskalaBestått / ikke-bestått
  Grading SystemPassed / Failed
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravPraksis
  Course RequirementsPractice
  Ansvarlig instituttInstitutt for helseteknologiske fag
  EmneansvarligHøgskolelærer Målfrid Dagestad Nielsen
  Læremidler 
  Erstatter 
  Gjelder fraHøst 2006
  Supplerende opplysninger