norsk english

Emnebeskrivelse for SMF1011 - Ledelse (2003/2004)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng9
ECTS Credits9
Varighet1 semester (vår)
Duration1 semester (Spring)
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på

  De obligatoriske samfunnsfagene i første og andre årskurs.

  Mål

  Tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger for ingeniøren som leder, samt erkjennelse av alle ansattes deltakelse i en organisasjons ledelsesaktivitet.

  Aim

  The students will acquire knowledge, skills and attitudes concerning the engineer as a leader, and also recognition of all employees’ participation in the management of an organization.

  Emnets temaer

  Del 1:
  Mål og effektivitet. Organisasjonsstruktur. Personlige, sosiale og kulturelle forhold. Makt og konflikt. Omgivelser. Motivasjon. Kommunikasjon. Beslutningsprosesser. Læring og organisasjonsutvikling. Ledelse. Hvordan studere organisasjoner.

  Del 2:
  Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet. Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.

  Content

  Part 1:
  Aims and efficiency - organization structure - human, social and cultural relations - power and conflicts - surroundings - motivation and rewards - communication - decision-making processes - learning and organizational developmen t- management - how to study organizations

  Part 2:
  The myths and reality of the service society - profitability - the service management system - personnel development - the customer as market and co-producer - physical environment and technical remedies - the company’s image - the creation, reproduction and further development of business ideas - price policy - internationalisation - quality, productivity and strategy - diagnosis - culture and philosophy as instruments in management - changing and leadership.

  Pedagogiske metoderForelesninger
  Kan være aktuelt med prosjektarbeid
  Study MethodsLectures
  There may also be project work.
  VurderingsformerSkriftlig eksamen, 3 timer
  AssessmentWritten Exam, 3 hours
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
  Tillatte hjelpemidlerLovsamling og hovedavtale LO-NHO
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Course RequirementsNone
  Faglig overlapp 
  Ansvarlig seksjonSeksjon for samfunnsfag
  EmneansvarligIvar Moe
  Læremidler

  Bøker:

  • Hvordan organisasjoner fungerer, Jacobsen / Thorsvik (ISBN: 82-7674-763-9)
  • Service Management, Normann (ISBN: 82-02-19835-6)
  Erstatter
  • XV132A - LEDELSE
  GodkjentAvdelingsstyret AT 19.06.03
  Gjelder fraVår 2004
  Supplerende opplysninger 
  Supplementary Information