norsk english

Emnebeskrivelse for SMF2011 - Investering og finansiering (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • SMF1041 - Økonomistyring

eller tilsvarende kurs.

Mål

Studentene skal kunne:
-Lede mindre prosjekter
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra KVM og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for
finansiering.

Aim

The students shall be able to:
-Perform project management (small projects)
-Budget cash flows, including inflation and taxes.
-Analyze and evaluate a project by models using TVM-concepts.
-Calculate the cost of capital by CAPM and evaluate the risk of a  single asset and of a portifolio of assets.
-Evaluate the risk by sensitivity tests.
-Calculate and evaluate the most common financial instruments.

Emnets temaer

Prosjektstyring:
Organisering, Prosjektledelse, Målanalyse, Ganntskjema, Milepæler, Ressursplanlegging.
Investering og finansiering:
Renteregning, Budsjettering av kontantstrømmer, Reelle/nominelle kroner, Skatt, Beregning/styring av arbeidskapital, Nåverdimetoden, Internrentemetoden, Tilbakebetalingstid, Nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, Differensekontantstrømmer, Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje, Beta-verdier, KVM, Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital, Følsomhetsanalyse, Gjeldsgrad og risiko, Boliglån, Obligasjonslån, Leasing, Avbetaling.

Content

Projects management:
Organization, Management, Goal analysis, Gannt chart, Milestones,Resources.
Investments and financing:
Time value of money (calculation), Budgeting cash flow, Inflation, Taxes, Calculations and management of working capital, NPV, IRR, Payback period method, Capital rationing, Risk and return for a single asset and a portefolio, CAPM, Sensitivity test, Capital structure/WACC, Home loans, Bonds, Leasing, Instalments.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Mandatory Assignments, Exercises, Tutoring
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
AssessmentWritten Exam, 4 hours (evaluated by lecturer and an examiner)
Mandatory assignments must be approved in order to participate in the written exam.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
Egne notater. Lovbok.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Course RequirementsExercises
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Tove Norheim
Læremidler

Bøker:

  • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • SMF2001 - Investering og finansiering
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger