norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF2011 - Investering og finansiering (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • SMF1041 - Økonomistyring

eller tilsvarende kurs.

Mål

Studentene skal kunne:
-Lede mindre prosjekter
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra KVM og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for
finansiering.

Emnets temaer

Prosjektstyring:
Organisering, Prosjektledelse, Målanalyse, Ganntskjema, Milepæler, Ressursplanlegging.
Investering og finansiering:
Renteregning, Budsjettering av kontantstrømmer, Reelle/nominelle kroner, Skatt, Beregning/styring av arbeidskapital, Nåverdimetoden, Internrentemetoden, Tilbakebetalingstid, Nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, Differensekontantstrømmer, Prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje, Beta-verdier, KVM, Avkastningskrav for egenkapital og totalkapital, Følsomhetsanalyse, Gjeldsgrad og risiko, Boliglån, Obligasjonslån, Leasing, Avbetaling.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer (evalueres av faglærer og egen sensor)
Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
Egne notater. Lovbok.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Tove Norheim
Læremidler

Bøker:

  • Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Westhagen, Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Annet:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter
  • SMF2001 - Investering og finansiering
Gjelder fraVår 2005
Supplerende opplysninger