norsk english

Emnebeskrivelse for SMF2011 - Investering og finansiering (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng5
ECTS Credits5
VarighetVår
DurationSpring
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter 
Prerequisite(s) 
Bygger på
  • SMF1042 - Økonomistyring

eller tilsvarende kurs.

Mål

Studentene skal kunne:
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for
finansiering.

Aim

The students shall be able to:
-Budget cash flows, including inflation and taxes.
-Analyze and evaluate a project by models using TVM-concepts.
-Calculate the cost of capital by CAPM and evaluate the risk of a  single asset and of a portifolio of assets.
-Evaluate the risk by sensitivity tests.
-Calculate and evaluate the most common financial instruments.

Emnets temaer

Renteregning, budsjettering av kontantstrømmer, reelle/nominelle kroner, skatt, beregning/styring av arbeidskapital, nåverdimetoden, internrentemetoden, tilbakebetalingstid, nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, differensekontantstrømmer, prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje, beta-verdier,kapitalverdimodellen, avkastningskrav for egenkapital og totalkapital, følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko, boliglån, obligasjonslån, leasing, avbetaling.

Content

Time value of money (calculation), budgeting cash flow, inflation, taxes, calculations and management of working capital, NPV, IRR, payback period method, capital rationing, risk and return for a single asset and a portefolio, CAPM, sensitivity test, capital structure/WACC, home loans, bonds, leasing, instalments.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning
Study MethodsLectures, Group Works, Mandatory Assignments, Exercises, Tutoring
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
AssessmentWritten Exam, 4 hours
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
SensorordningTo interne sensorer
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
Egne notater. Lovbok.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Rettes av emnelærer.
Course RequirementsExercises
Mandatory Assignments must be approved.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Tove Norheim
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger

Lærebøker blir bestemt høst 2005.