norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SMF2011 - Investering og finansiering (2005/2006)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetVår
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • SMF1042 - Økonomistyring

eller tilsvarende kurs.

Mål

Studentene skal kunne:
-Budsjettere kontantstrømmer til totalkapital og egenkapital, før og etter skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de vanligste formene for
finansiering.

Emnets temaer

Renteregning, budsjettering av kontantstrømmer, reelle/nominelle kroner, skatt, beregning/styring av arbeidskapital, nåverdimetoden, internrentemetoden, tilbakebetalingstid, nåverdiindeksmetoden ved kapitalrasjonering, differensekontantstrømmer, prosjektrisiko i enkeltprosjekt og i portefølje, beta-verdier,kapitalverdimodellen, avkastningskrav for egenkapital og totalkapital, følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko, boliglån, obligasjonslån, leasing, avbetaling.

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, obligatoriske oppgaver, oppgaveløsning, veiledning
VurderingsformerSkriftlig eksamen, 4 timer
KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
SensorordningTo interne sensorer
Gjennomføring av kontinuasjon

Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs kontinuasjonseksamen og ved første påfølgende ordinære eksamen i faget.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen)Godkjent kalkulator, tabell(er)
Egne notater. Lovbok.
Obligatoriske arbeidskravØvingsoppgaver
Rettes av emnelærer.
Ansvarlig instituttInstitutt for ingeniør- og allmennfag
EmneansvarligHøgskolelektor Tove Norheim
Læremidler

Bøker:

  • Oppgis ved studiestart
Erstatter 
Faglig overlapp 
Gjelder fraVår 2006
Supplerende opplysninger

Lærebøker blir bestemt høst 2005.