norsk english

Emnebeskrivelse for SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng15
ECTS Credits15
VarighetHøst og vår
Heltid høst. Deltid vår.
DurationAutumn and Spring
Full-time autumn. Part-time spring.
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter

  Deltakelse i basisgrupper

  Prerequisite(s)

   Participation in group work

   Bygger på 
   Mål

   Studenten skal:
   - ha innsikt i den historiske utvikling av sykepleie som yrke og profesjon
   - vise innsikt i fagets verdigrunnlag
   - vise evne til etisk refleksjon
   - ha kunnskap om velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelsen
   - ha innsikt i kommunikasjon og samspill mellom sykepleier og pasient
   - ha grunnleggende kunnskaper om eldrerollen, sykerollen og pasientrollen
   - ha kunnskap om makt i et individ- og samfunnsperspektiv
   - ha kunnskap om utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon og kriser, mestring og tverrkulturell tilnærming til helse og sykepleie
   -ha kunnskap og bevissthet og sammenhengen mellom kultur og opplevelsen av kropp, helse, sykdom og behandling
   -vise forståelse for menneskets grunnleggende behov

   Aim

   The students will get understanding of the historical development of nursing as a profession, demonstrate insight into the basic values of the profession and have knowledge of the frame factors for the nursing service in society. The students will get insight into the communication and interaction between nurse and patient. They will acquire basic knowledge of the patient role, be aware of his or her own ability and will to care and get knowledge of basic principles of nursing. The students will also get knowledge of development and personality psychology, motivation and crises, mastering and multicultural approach to health and illness.

   Emnets temaer

   Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, profesjonene i helsevesenet, utvikling
   og arbeidsdeling, samspill pasient/sykepleier, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, sykepleie i dag, fagets historie og tradisjon, fagets grunnleggende verdier, etikk, sykepleiens kunnskapssyn, begreper i vitenskapsfilosofi, kommunikasjon og gruppeprosesser, å være syk og hjelpetrengende.

   Content

   The frames of nursing in society
   The professions in public health service
   Development and division of labour
   Interaction patient/nurse
   Crises and mastering
   Multicultural approach to health and illness
   Nursing today
   The profession's history and tradition
   Basic values
   Nursing's view of knowledge
   Concepts in scientific philosophy
   Communication and group processes
   First aid
   Basal cardiac and pneumonic rescue
   To be ill and need help

   Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, samling(er) / seminar(er)
   Study MethodsLectures, Group Works, Exercises, Meeting(s) / Seminar(s)
   VurderingsformerHjemmeeksamen, 1 uke (evalueres av faglærer og egen sensor)
   Det kreves at begge fagområder blir vurdert til E eller bedre
   AssessmentHome Exam, 1 week (evaluated by lecturer and an examiner)
   Each part must be individually approved of.
   Grade E or better is required in both parts of the exam (nursing science and social science).
   KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
   Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
   Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
   Obligatoriske arbeidskravIngen
   Course RequirementsNone
   Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
   EmneansvarligHøgskolelektor Solveig Struksnes
   Læremidler

   Bøker:

   • Mellom mennesker og samfunn, E.Brotkorb m.fl., Gyldendal Akademiske, utgave 2001
   • Helsetjeneste og helsepolitikk, J.E.Hallandvik, Universitetsforlaget, utgave 2
   • Nærhet og distanse, Henriksen / Vetlesen, Gyldendal Akademiske, utgave 2000
   • Psykologi, K.M.Håkonsen, Universitetsforlaget, utgave 2003
   • Generell sykepleie, bind 1 og 3, N.J.Kristoffersen, Universitetsforlaget, utgave 1996
   • Generell sykepleie, bind 2, N.J.Kristoffersen, Universitetsforlaget, utgave 1998
   • Når helse blir en vare:medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten, O.Lian, Høyskoleforlaget, utgave 2003
   • Sykepleie og etikk, Å.Slettebø, Gyldendal Norsk Forlag, utgave 2

   Annet:

   • St.meldingnr.37, kortversjon, Det Kongelige helsedepartement,1992-93
   • Kompendium: Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
   • Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, Sosial og helsedepartementet,1997
   • Helsetjenestetilbudet til flyktninger og asylsøkere, Sosial- og helsedirektoratet,2002
   • Å samtale via tolk, Utlendingsdirektoratet,1999
   Erstatter
   • XSP009 - SYKEPLEIEVITENSKAP/SAMFUNNSVITENSKAP
   Gjelder fraVår 2002
   Supplerende opplysninger

   Omfanget av eksamensbesvarelsen skal være max. 7500 ord.