norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng15
VarighetHøst og vår
Heltid høst. Deltid vår.
SpråkNorsk
Forutsetter

  Deltakelse i basisgrupper

  Bygger på 
  Mål

  Studenten skal:
  - ha innsikt i den historiske utvikling av sykepleie som yrke og profesjon
  - vise innsikt i fagets verdigrunnlag
  - vise evne til etisk refleksjon
  - ha kunnskap om velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelsen
  - ha innsikt i kommunikasjon og samspill mellom sykepleier og pasient
  - ha grunnleggende kunnskaper om eldrerollen, sykerollen og pasientrollen
  - ha kunnskap om makt i et individ- og samfunnsperspektiv
  - ha kunnskap om utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon og kriser, mestring og tverrkulturell tilnærming til helse og sykepleie
  -ha kunnskap og bevissthet og sammenhengen mellom kultur og opplevelsen av kropp, helse, sykdom og behandling
  -vise forståelse for menneskets grunnleggende behov

  Emnets temaer

  Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet, profesjonene i helsevesenet, utvikling
  og arbeidsdeling, samspill pasient/sykepleier, utviklings- og personlighetspsykologi, motivasjon, kriser og mestring, tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom, sykepleie i dag, fagets historie og tradisjon, fagets grunnleggende verdier, etikk, sykepleiens kunnskapssyn, begreper i vitenskapsfilosofi, kommunikasjon og gruppeprosesser, å være syk og hjelpetrengende.

  Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, samling(er) / seminar(er)
  VurderingsformerHjemmeeksamen, 1 uke (evalueres av faglærer og egen sensor)
  Det kreves at begge fagområder blir vurdert til E eller bedre
  KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
  Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
  Obligatoriske arbeidskravIngen
  Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
  EmneansvarligHøgskolelektor Solveig Struksnes
  Læremidler

  Bøker:

  • Mellom mennesker og samfunn, E.Brotkorb m.fl., Gyldendal Akademiske, utgave 2001
  • Helsetjeneste og helsepolitikk, J.E.Hallandvik, Universitetsforlaget, utgave 2
  • Nærhet og distanse, Henriksen / Vetlesen, Gyldendal Akademiske, utgave 2000
  • Psykologi, K.M.Håkonsen, Universitetsforlaget, utgave 2003
  • Generell sykepleie, bind 1 og 3, N.J.Kristoffersen, Universitetsforlaget, utgave 1996
  • Generell sykepleie, bind 2, N.J.Kristoffersen, Universitetsforlaget, utgave 1998
  • Når helse blir en vare:medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten, O.Lian, Høyskoleforlaget, utgave 2003
  • Sykepleie og etikk, Å.Slettebø, Gyldendal Norsk Forlag, utgave 2

  Annet:

  • St.meldingnr.37, kortversjon, Det Kongelige helsedepartement,1992-93
  • Kompendium: Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
  • Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, Sosial og helsedepartementet,1997
  • Helsetjenestetilbudet til flyktninger og asylsøkere, Sosial- og helsedirektoratet,2002
  • Å samtale via tolk, Utlendingsdirektoratet,1999
  Erstatter
  • XSP009 - SYKEPLEIEVITENSKAP/SAMFUNNSVITENSKAP
  Gjelder fraVår 2002
  Supplerende opplysninger

  Omfanget av eksamensbesvarelsen skal være max. 7500 ord.