norsk english

Emnebeskrivelse for SPL3901 - Avsluttende eksamen i sykepleie (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
LevelUndergraduate
Studiepoeng18
ECTS Credits18
VarighetVår
Sekvens 9.
DurationSpring
Sekvens 9
SpråkNorsk
LanguageNorwegian
Forutsetter

  ALLE emner unntatt siste praksisperiode må være bestått for å få starte på avsluttende eksamen

  Prerequisite(s)

   All previous courses must be completed (except the last period of practical training)

   Bygger på

    All underliggende praksis og litteratur.

    Mål

    Studenten skal fordype seg i sider ved sykepleien han/hun har spesiell interesse for.
    Studenten
    -viser innsikt i et avgrenset fagområde
    -videreutvikler evnen til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering
    -videreutvikler evnen til å finne og legge til rette kildestoff og oppøve evnen til kildekritikk samt forsvarlig bruk av kildemateriale
    -har erfaring i å gjennomføre et større arbeid både i gruppe og individuelt
    -videreutviklet evnen til å evaluere eget arbeid

    Aim

    The student must absorbe aspects of nursing of special interest:
    - acquire insight in a limited sphere
    - further development of capability as to independence, systematical thinking and appraisal founded on facts
    - further development of capability as to literature review and make use of sources based upon critical assessment of those
    - get experience as to plan and fulfill a greater work individually and in groups
    -further development of capability to evaluate one’s own work

    Emnets temaer

    Kunnskap fra teori og PRU innen sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige områder.

    Content

    Competence based on theory and practical nursing skills (PNS) from nursing science, medical and natural science and social sciences.

    Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid
    Study MethodsLectures, Group Works
    VurderingsformerHjemmeeksamen
    Skriftlig oppgave vil få en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil en bokstavkarakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan studieenhet 3.
    AssessmentHome Exam
    The final grading of the written exam may be adjusted by one step either upwards or downwards according to performance in the oral examination. Students must obtain a passing grade on the written exam before they can take the oral exam.
    KarakterskalaBokstavkarakter, A (best) - F (stryk)
    Grading SystemAlphabetical Scale, A (best) - F (fail)
    Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
    Obligatoriske arbeidskravVeiledningssamtaler
    Forøvrig vises til undervisningsplan for studieenhet 3
    Course RequirementsTutorials
    More information in the curriculum.
    Ansvarlig instituttInstitutt for sykepleiefag
    EmneansvarligHøgskolelektor Kari H. Hugsted
    Læremidler 
    Erstatter
    • XSP011 - AVSLUTTENDE EKSAMEN I SYKEPLEIE
    Gjelder fraVår 2003
    Supplerende opplysninger