norsk&engelsk / norwegian&english english

Emnebeskrivelse for VIU8041 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår (2004/2005)

Faglig nivåLavere grad
Studiepoeng5
VarighetHøst
SpråkNorsk
Forutsetter 
Bygger på
  • VIU8011 - Kunnskapssyn og arbeidsformer
Mål

* studenten har forståelse for kunnskapsmessige, psykologiske, sosiale og kulturelle aspekter som innvirkende faktorer i holdninger og atferd i forhold til eldre og aldring
* studenten har kunnskaper om normale aldringsprosesser
* studenten har kunnskaper om- og innsikt i sammenhenger mellom livsvilkår og funksjonsevne hos eldre mennesker
* studenten har kunnskaper om aldring i et sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv
* studenten er bevisst etniske minoriteters og psykisk utviklingshemmedes spesielle behov i alderdommen
* studenten er bevisst ulike arenaer hvor eldre har mulighet for påvirkning og posisjonering

Emnets temaer

Gerontologi -synsvinkler og grunnlagsproblemer
Normal aldring - mentale og psykologiske aspekter
Normal aldring - biofysiologiske aspekter
Demografi
Samspill mellom omgivelser, atferd og aldring
Aldring i et kjønnsperspektiv
Arbeid og pensjonering
Aldring og eldreomsorg i et flerkulturelt perspektiv
Eldre mennesker med psykisk utviklingshemming
Eldres posisjon og påvirkningsmuligheter i politikk og samfunnsliv

Pedagogiske metoderForelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, samling(er) / seminar(er), veiledning
VurderingsformerHjemmeeksamen
KarakterskalaBestått / ikke-bestått
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig skoleeksamen) 
Obligatoriske arbeidskravIngen
Ansvarlig instituttInstitutt for helse- og sosialfag
EmneansvarligHøgskolelærer Magnar Sjevelås
Læremidler 
Erstatter 
Gjelder fraHøst 2004
Supplerende opplysninger

Ressurslitteratur i undervisningsplan,alle forfattere